ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนไวน์ศรีชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

สุดารัตน์ แช่มเงิน
ประเดิม ฉ่ำใจ
พัชราวดี ศรีบุญเรือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
3) ปัจจัยด้านผู้นำ 4) ปัจจัยด้านการสนับสนุน 5) ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน และ6) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านการสนับสนุน กับความสำเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน กล่มุ ตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 95 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้ บบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ
ไคสแควร ์ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 52.60 ปี มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ประกอบอาชีพการเกษตร รายได้เฉลี่ย 10,615.79 บาท/เดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก
กลุ่มเฉลี่ย 8.27 ปี ปัจจัยด้านการบริหารจัดการพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อด้านคน ด้านเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านการ
จัดการ และด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน
ผู้นำมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการสนับสนุนพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร
มากที่สุด ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม จากโทรทัศน์ และการเข้ารับฝึก
อบรมของแต่ละช่องทางมากที่สุด แหล่งเงินทุนมาจากทุนภายในกลุ่ม และปัจจัยด้านความสำเร็จด้านศักยภาพชุมชน
และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การบริหารจัดการ ด้าน
คน ด้านวัตถุดิบ ด้านการจัดการ ด้านเครื่องมือ ด้านการตลาด ด้านผู้นำมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านศักยภาพ
ชุมชน ส่วนด้านวัตถุดิบ ด้านการจัดการ ด้านเครื่องมือ ด้านการตลาด มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านผลิตภัณฑ์
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ,0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย