การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

ศรัญญา ศรีสุข
สาวิตรี รังสิภัทร์
พัชราวดี ศรีบุญเรือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกาะเกร็ดของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเกาะเกร็ดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (F-test) และ LSD (least significant difference)
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 30.87 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 17,445.45 บาท วัตถุประสงค์การเดิน
ทางท่องเที่ยวเพื่อ shopping จำนวนผู้ร่วมเดินทางมากกว่า 3 คน พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนครั้งที่มาท่องเที่ยว 3 – 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อครั้งเฉลี่ย 1,123.56 บาท และมีกิจกรรม
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 6 – 11 กิจกรรม นักท่องเที่ยวเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกาะเกร็ด สื่อบุคคลจากเพื่อน
มากที่สุด สื่อมวลชนจากอินเทอร์เน็ต และสื่อเฉพาะกิจจากโปสเตอร์ นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อของ จำนวนผู้ร่วมเดินทาง จำนวนครั้งที่มาท่องเที่ยว และการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกาะเกร็ดผ่านสื่อมวลชน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย