การเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารปลากะพงขาว

Main Article Content

อภิชาติ ภาวนา
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์

บทคัดย่อ

การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) น้ำหนักเฉลี่ย 1.84 ± 0.08 กรัม โดยให้อาหารผสมสาร
สกัดจากใบชะครามที่ระดับ 0, 5, 10 และ 20 ก./กก. อาหาร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ปลากะพงขาวที่กินอาหาร
เสริมสารสกัดจากใบชะครามที่ความเข้มข้นต่างกันมีน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดจากใบชะคราม 10 ก./กก. อาหาร
มีน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 31.98±1.07 และ 31.09±1.06 ก./ตัว ส่วนอัตราการรอด
ของปลากะพงขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) หลังจากให้ปลากินอาหารผสมสารสกัด
4 สัปดาห์ พบว่าปลาที่กินอาหารเสริมสารสกัดจากใบชะคราม 20 ก./กก. อาหาร มีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
เฉลี่ยเท่ากับ 22.25±3.23% ซึ่งน้อยกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ทุกชุดการทดลองมี
จำนวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และชนิดของเม็ดเลือดขาวไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils และ neutrophils เมื่อครบ
8 สัปดาห์ ค่าโลหิตวิทยาระหว่างทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย