การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
ประมวล ศรีกาหลง

บทคัดย่อ

การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคั่ว บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ข้าวคั่ว และชนิดสมุนไพรที่เหมาะสมในการคั่วข้าวคั่ว จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
คั่วข้าวคั่ว คือ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ข้าวคั่วที่ได้มีการสุกที่สม่ำเสมอ จากการทดสอบทางประสาท
สัมผัสพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับต่อข้าวคั่วสมุนไพรขิงมากที่สุด (p<0.05) บรรจุภัณฑ์ถุงสุญญากาศและ
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ สามารถรักษาคุณภาพด้านปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ดีโดยคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่ว (มผช.1381/2550)ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ต่อยอดภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ เพิ่มมูลค่าของข้าวมากขึ้นในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย