แนวทางการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน: ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

Main Article Content

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน กรณีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่า น้ำตาลมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้วิถีชีวิตการทำน้ำตาลมะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ต่อไป จึงได้ชักชวนเกษตรกรให้เปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ด้วยการทำสวนมะพร้าวอินทรีย์ เพื่อผลิตน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับทางบริษัท ทำให้น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์มีราคาสูงขึ้นร้อยละ 30 ส่งผลให้ชุมชนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ มาเป็นอาชีพหลักหารายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่ออพยพไปทำงานต่างถิ่น น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ที่ผลิตได้จากชุมชน จะส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงนวัตกรรม ได้เป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ เกิดผลดีต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากแนวคิดของผู้ผลิตที่ต้องการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมจากชุมชนอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง จะส่งผลต่อความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติในท้ายที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย