เผยแพร่แล้ว: 2018-12-11

การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

จารุวรรณ สิงห์ม่วง, ปิยะวดี กิ่งมาลา, นันทพร บุญสุข, สมพล พวงสั้น, ส่งศรี สินสมใจ

13-22

ผลของระดับความเข้มข้นปุ๋ยและความเข้มแสงต่อความเข้มสีใบต้นใต้ใบแดง

มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ, สมศรี งามวงศ์ชน, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, วรางคณา กาซัม

42-49

Abundance, Condition index and Maturation of Mud Clam (Glauconome virens) in the Mangrove Forest, Suratthani Province

อรวรรณ ช่วยจันทร์ดี, อนัญญา เจริญพรนิพัทธ

61-73

ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย

นุชจรี ทัดเศษ, อาทิตย์ ทูลพุทธา, ศิวดล แจ่มจำรัส, การันต์ ผึ่งบรรหาร, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว, ธนากร วงษศา, สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

81-90

การเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ

ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ, ศรุตะ มานิตกุล, นงลักษณ์ เทียนเสรี

105-116

สหสัมพันธ์และแพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของลักษณะทางการเกษตรและปริมาณเซซามิน ในเมล็ดงาดำงาแดงและงาขาว

อิทธิพล ขึมภูเขียว, ปริญดา แข็งขัน, เอกรินทร์ สารีพัว, อรวรรณ รักสงฆ์

147-157

การตรึงโลหะหนักในดินที่ปนเปื้อนบริเวณรอบเหมืองสังกะสีด้วยดินตะกอน จากโรงผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการปลูกข้าว

อนุพงศ์ คุ้มเวช, คณิตา ตังคณานุรักษ์, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, วัชรพงษ์ วาระรัมย์

168-177