ผลของระดับความเข้มข้นปุ๋ยและความเข้มแสงต่อความเข้มสีใบต้นใต้ใบแดง

Main Article Content

มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ
สมศรี งามวงศ์ชน
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
วรางคณา กาซัม

บทคัดย่อ

ต้นใต้ใบแดง (Ludwigia repens) เป็นพรรณไม้น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองของอเมริกาเหนือ ที่ประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงและนำส่งออกจนเป็นพรรณไม้น้ำชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เมื่อได้รับแสงและธาตุอาหารที่ เหมาะสมจะทำให้ใต้ใบมีสีแดง ส่วนด้านบนของใบมีสีเขียวแกมม่วงแดง นิยมนำไปใช้ปลูกประดับตู้ปลาและตู้พรรณไม้น้ำ ทำการศึกษาผลของความเข้มข้นปุ๋ย และความเข้มแสงที่มีต่อความเข้มสีใบ โดยปลูกต้นใต้ใบแดงด้วยปุ๋ยสูตร 25-5-5 ความเข้มข้น 0, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความเข้มแสงที่ระดับแสง 500-1500 และ 2000-5000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าระดับความเข้มข้นปุ๋ยและความเข้มแสงไม่มีอิทธิพลร่วมกัน (P>0.05) อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเข้มแสงในการปลูกเลี้ยงมีผลต่อการเพิ่มสีใบ (สีแดง) ของต้นใต้ใบแดงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการเพิ่มปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตมากกว่าการไม่เพิ่มปุ๋ย โดยการใช้ปุ๋ยที่ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้ความเข้มแสง 2000-5000 ลักซ์ เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยง ซึ่งสามารถทำให้ต้นใต้ใบแดงมีความเข้มสีใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูง จำนวนชั้นใบ และน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยไม่แตกต่างกับการปลูกเลี้ยงที่ระดับความเข้มข้นปุ๋ยที่ระดับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงระดับเดียวกัน จากผลการทดลองครั้งนี้ทำให้ทราบปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตต้นใต้ใบแดงที่สมบูรณ์สีสันสวยงามและมีคุณภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย