การศึกษาจีโนมของไวรัสบันชีทอปกล้วยที่พบในกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าในประเทศไทย

Main Article Content

เยาวภา ตันติวานิช
รัชนี ฮงประยูร
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ

บทคัดย่อ

Banana bunchy top virus (BBTV) causes a serious disease of banana plants (Musa spp.) in many regions of the world. Banana plants infected by BBTV produce stunt of new shoots with a “bunchy top” appearance, and do not produce fruit. BBTV genome comprises six components of circular single stranded DNA with the frequent reassortment evidences that cause genetic diversity. This study investigated the nucleotide sequence and genome structure of four BBTV isolates detected in Kluai ‘Hom’ and Kluai ‘Namwa’. The results showed that their components exhibited typical structure of BBTV genome organization but were different in sizes. The components DNA-R, U3, S, M, C and N, each contained a typical open reading frame coded for replication initiator protein (Rep), coat protein (CP), cell-to-cell movement protein (MP), cell-cycle link protein (Clink), and nuclear shuttle protein (NSP), respectively, with the exception of DNA-U3 which has not been assigned for any gene product. Pairwise comparison of full genome nucleotide sequences revealed that four isolates of the studied BBTV were 97.8-99.3% similarity

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย