ชีววิทยาและพืชอาหารของผีเสื้อหนอนปลอกคล้าน้ำ Pteroma pendula (Joannis) (Lepidoptera: Psychidae)

Main Article Content

เจนจิรา นามี
สุวรินทร์ บำรุงสุข

บทคัดย่อ

ผีเสื้อหนอนปลอกคล้าน้ำ Pteroma pendula (Joannis) อยู่ในอันดับ Lepidoptera วงศ์ Psychidae เป็นหนอนผีเสื้อกินใบมีลักษณะพิเศษสร้างปลอกขึ้นมาจากเส้นใยที่เหนียวแน่นยึดติดกับส่วนใบและกิ่งขนาดเล็กของพืชที่แห้ง แมลงชนิดนี้เป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญของไม้ประดับหลายชนิด ตัวเต็มวัยของผีเสื้อจะผสมพันธุ์ตอนกลางคืนระยะการผสมพันธุ์นาน 30-35 นาที เพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 110-215 ฟอง/กลุ่ม โดยกลุ่มไข่จะอยู่ภายในปลอก หนอนและดักแด้จะอาศัยอยู่ในปลอก เมื่อดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเพศเมียไม่มีปีกจะอาศัยอยู่ภายในปลอก เพื่อผสมพันธุ์กับตัวผู้ อายุไข่ของผีเสื้อหนอนปลอก 6.13-7.21 วัน อายุหนอน 30.21-35.38 วัน ระยะดักแด้ 10.04-10.50 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้อายุ 5.13-6.04 วัน และตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ 5.17-6.13 วัน พืชอาหารของหนอนปลอกคล้าน้ำได้แก่ คล้าน้ำช่อห้อย Thalia geniculate, คล้าน้ำช่อตั้ง (T. dealbata), ตะขาบทอง (Calathea crotalifera), บัวหลวง (Nelumbo nucifera), ปาล์มขวด (Roystonea regia), ตาลแดง (Latania lontariodes) และ พุทธรักษา (Canna hydrid)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย