การนำความร้อนของฉนวนความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยใบเตยปะหนันและน้ำยางธรรมชาติ

Main Article Content

อามีนา ตำหิ
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและสมบัติการนำความร้อนของแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยใบเตยปะหนันและน้ำยางธรรมชาติ โดยการเตรียมเส้นใยใบเตยปะหนันด้วยการสกัดเชิงกลและเชิงเคมี และนำเส้นใยที่ได้จากการเตรียมทั้งสองวิธีผ่านกระบวนการพ่นเคลือบประสานด้วยน้ำยางธรรมชาติ แล้วทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นฉนวนความร้อนขนาดกว้าง 20.0 เซนติเมตร ยาว 20.0 เซนติเมตร และหนา 1.5 เซนติเมตร นำมาทดสอบสมบัติการนำความร้อนของฉนวนที่ผลิตได้ตามมาตรฐานของ American Society for Testing and Materials C 177-97 (ASTM C 177-97) ผลการทดลองพบว่าการเตรียมเส้นใยใบเตยปะหนัน เพื่อการขึ้นรูปเป็นแผ่นฉนวนความร้อนด้วยการสกัดเชิงกลเหมาะสมมากกว่าการสกัดเชิงเคมี เป็นการประหยัดพลังงาน สามารถลดความเสี่ยงอันตรายของผู้ผลิตและไม่ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่าการนำความร้อนของแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยใบเตยปะหนันประสานด้วยน้ำยางธรรมชาติ จากการเตรียมเส้นใยด้วยการสกัดเชิงกล เท่ากับ 0.041 W/m.K ความหนาแน่น 143 kg/m3 และการสกัดเชิงเคมีเท่ากับ 0.059 W/m.K ความหนาแน่น 218 kg/m3 ซึ่งใกล้เคียงกับฉนวนความร้อนเซลลูลาร์กลาส แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยใบเตยปะหนันและน้ำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นฉนวนความร้อนเพื่อทดแทนฉนวนความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย