การทดสอบใช้ดัชนีความแห้งแล้งรวมเพื่อติดตามความแห้งแล้งทางการเกษตร ในประเทศไทย

Main Article Content

อภิรัฐ ปิ่นทอง
บัญชา ขวัญยืน

บทคัดย่อ

Testing the use of Composite Drought Index to monitor agricultural drought developed from 5 indexes, the Palmer Drought Severity Index, the Standardized Precipitation Index, the Moisture Availability Index, the Weekly Stream Flow and the Normalized Differences Vegetation Index as a weekly map format. The results showed that the index could classify drought levels in agriculture as accurately as 60-80 percent. According to field inspections during April-June of 2013 to 2016, at less severe drought level (D1), plants were not growing normally, an agricultural area lacked of water for crop cultivation, soil had less moisture. At very severe drought level (D2), plants showed dry yellow leaves, some became die from dehydration, soil moisture content was very low. However, at most severe drought level (D3) in this study, it was not possible to detect the most severe drought level in the field. Compared with the report of the Department of Disaster Prevention and Mitigation at the village level, it was found to be consistent with the area where drought occurred. Therefore, the results can be concluded that Composite Drought Index can be used for monitoring and planning,coping with the agricultural drought in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย