การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม (Cyclophorus fulguratus)

Main Article Content

สยาม อรุณศรีมรกต
นิวุฒิ หวังชัย
สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยทากบกสำหรับพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยทำการเพาะเลี้ยงหอยหอม (Cyclophorus fulguratus) ในพื้นที่กักขังเป็นระยะเวลา16 สัปดาห์
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 17 ชนิด โดยแบ่งเป็นเห็ด 7
ชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า (gray oyster mushroom) เห็ดภูฐาน (Bhutan mushroom) เห็ดหูหนู (jew’s ear mushroom)
เห็ดเข็มทอง (golden mushroom) เห็ดนางรม (oyster mushroom) เห็ดโคนญี่ปุ่น (yanagimatsutake) เห็ดเป๋าฮื้อ
(abalone mushroom) และผัก 10 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว (Chinese cabbage) ผักคะน้า (Chinese kale) ผักกวางตุ้ง
(false pakchoi) ผักกาดหอม (lettuce) กะหล่ำปลี (cabbage) แตงกวา (cucumber) ผักบุ้ง (swamp morning
glory) ฟักทอง (pumpkin) บวบ (luffa acutangula) ข้าวโพดอ่อน (baby corn) พบว่าอาหารที่หอยหอมเลือกกินมาก
ที่สุดคือผักกาดหอม จากนั้นทำการศึกษาการเจริญเติบโตของหอยหอม ด้วยการให้อาหาร 3 สูตร คือ ผักกาดหอมกับ
อาหารไก่ ผักกาดหอมกับอาหารปลาดุก และผักกาดหอมกับกรวดเม็ดเล็ก โดยผักกาดหอมกับอาหารปลาดุกจะทำให้
หอยหอมมีเส้นผ่านศูนย์กลางรอง ความสูงของเปลือก และน้ำหนักตัวมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย