เผยแพร่แล้ว: 2017-01-06

การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม (Cyclophorus fulguratus)

สยาม อรุณศรีมรกต, นิวุฒิ หวังชัย, สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ

93-101