สถานการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรไทยในระบบทีวีดิจิทัล

Main Article Content

ปทุมมา ลิ้มศรีงาม
ณัฐกร สงคราม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรไทยที่ออก
อากาศระบบทีวีดิจิทัล 2) ศึกษาสถานการณ์การผลิต ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ทางการ
เกษตรไทยที่ออกอากาศระบบทีวีดิจิทัล และ 3) นำเสนอแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรไทยที่
เหมาะสมกับการออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสำรวจข้อมูลรายการ
โทรทัศน์ทางการเกษตรที่ออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัล แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรที่ออก
อากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัล และแบบสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ผลการศึกษา
พบว่า รายการโทรทัศน์ทางการเกษตรไทยที่ออกอากาศระบบทีวีดิจิทัล ในปัจจุบันมี 17 รายการ ความยาวประมาณ
30 นาทีต่อรายการ และออกอากาศในช่วงเวลา 05.00 – 05.30 น. โดยช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีรายการโทรทัศน์
ทางการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ ช่อง NBT จำนวน 5 รายการ การผลิตรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรมีกระบวน
การผลิตครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมงานก่อนการผลิต 2) การผลิตรายการ และ 3) หลังจากการผลิตรายการ
โดยนำเสนอรายการในรูปแบบกึ่งสารคดี แบ่งรายการเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาโดยแนะนำสถานที่
เกษตรกรหรือบุคคลต้นแบบ ช่วงสองเป็นการนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาหรือสัมภาษณ์เกษตรกร และช่วงสุดท้าย
เป็นการสรุปเนื้อหา ตอบคำถาม สร้างแรงบันดาลใจ หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ปัญหาที่ส่งผลต่อรายการ
โทรทัศน์ทางการเกษตร คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของช่องโทรทัศน์และการปรับเปลี่ยนการออกอากาศไปสู่ระบบ
ดิจิทัล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางการเกษตรมากที่สุด คือ เงินทุน เนื้อหาและรูปแบบ
รายการ ส่วนแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับการออกอากาศผ่านระบบทีวีดิจิทัลนั้น
ควรนำเสนอรายการในรูปแบบสารคดีที่เป็นวาไรตี้มากขึ้น และมีเนื้อหาที่เข้ากับสถานการณ์หรือปัญหาปัจจุบัน
โดยนอกจากความรู้ด้านการเกษตรโดยตรงแล้ว อาจประยุกต์เนื้อหาอื่น ๆ เข้าไป เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การทำ
ธุรกิจเกษตร และเพิ่มเวลาออกอากาศในช่วง 15.00 – 16.00 น. เพื่อขยายกลุ่มผู้ชมจากเกษตรกรเป็นผู้ชมทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย