สมบัติเชิงความร้อนของแผ่นฉนวนความร้อนจากต้นปุด (Etlingera littoralis Gieseke)

Main Article Content

อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
ฉันทนา เล็กใจซื่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อนของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากต้นปุด โดยใช้น้ำ
ยางพาราที่มีความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยมวลเป็นตัวเชื่อมประสานผ่านกระบวนการอัดร้อน โดยแผ่นฉนวนกันความ
ร้อนที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบชั้นเดียวขนาด 360.0 x 360.0 x 14.9 มม. จากผลการทดสอบสมบัติเชิงความ
ร้อนด้วยวิธี Standard Test Method for Steady–State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission
Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus (ASTM C 177) พบว่าเมื่อความหนาแน่นของ
แผ่นฉนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าการนำความร้อนของแผ่นฉนวนเพิ่มขึ้นด้วย โดยแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใย
ของต้นปุดที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 286.7-416.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีค่าการนำความร้อนเท่ากับ 0.0737-0.0757
วัตต์/เมตร-เคลวิน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวนความร้อนที่ผลิตจากวัตถุดิบต่างชนิดกัน เช่น เส้นใยกกช้าง
เปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวโดยพิจารณาที่ค่าความหนาแน่นเดียวกัน พบว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยของ
ต้นปุดมีค่าการนำความร้อนสูงกว่าแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยกกช้างและมีค่าใกล้เคียงกับแผ่นฉนวนความร้อน
จากคอนกรีตมวลเบา แสดงให้เห็นว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยของต้นปุดมีสมบัติเหมาะที่จะนำไปประยุกต์
เป็นส่วนประกอบในอาคารเพื่อกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาตินอกจากช่วยลดการใช้พลังงาน
แล้วยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย