ความสามารถของไดอะตอมไมต์ในการดูดจับแคตไอออนในสารละลายเกลือต่าง ๆ

Main Article Content

จุฬาลักษณ์ จงสุพรรณพงศ์
แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว)

บทคัดย่อ

ศึกษาสมบัติของไดอะตอมไมต์และเกลือที่มีโอกาสพบในดิน ความสามารถของไดอะตอมไมต์ในการดูดจับแคตไอออน (Ca, Na, Fe และ K) ในสารละลายเกลือ ได้แก่ NaCl, Na2SO4, CaCl2, CaSO4, KCl, K2SO4, FeCl3 และ FeSO4 โดยใช้
batch technique ทำการศึกษาโดยใช้ไดอะตอมไมต์จำนวน 2 ตัวอย่าง และสัดส่วนไดอะตอมไมต์ต่อสารละลายเกลือ 2 อัตรา (1:50 และ 1:100) ผลการทดลองพบว่าไดอะตอมไมต์สามารถดูดจับแคตไอออนได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือ โซเดียมเป็นธาตุที่ถูกดูดจับได้ดีที่สุดโดยไดอะตอมไมต์ รองลงมาคือแคลเซียม และเหล็ก ทั้งในสารละลาย NaCl และ Na2SO4
ไดอะตอมไมต์สามารถลดปริมาณโซเดียมได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของโซเดียมในสารละลาย ไดอะตอมไมต์ลดแคลเซียมในสารละลาย CaSO4 ได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ลดได้เพียง 2-21 เปอร์เซ็นต์ ใน CaCl2 ไดอะตอมไมต์สามารถลดปริมาณเหล็กได้ 13-25 เปอร์เซ็นต์ ในสารละลาย FeCl3 และ FeSO4 แต่ไดอะตอมไมต์ไม่สามารถลดปริมาณโพแทสเซียม
ทั้งในสารละลาย KCl และ K2SO4 ได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไดอะตอมไมต์มีความสามารถที่ดีในการดูดจับแคตไอออนบางตัวในสารละลายเกลือ โดยเฉพาะโซเดียม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาที่ดิน. ม.ป.ป. คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร. http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/pdf/P_

Technical03001_2.pdf (1 มกราคม 2562).

จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข. 2550. การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมศรี อรุณินท์. 2539. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการกรมพัฒนาที่ดินเรื่องดินเค็มในประเทศไทย.

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/pdf/P_Technical03035_1.pdf (1 มกราคม 2562).

Al-Degs, Y., Khraisheh, M. A. M., and Tutunji, M. F. 2001. Sorption of lead ions on diatomite and manganese oxides modified diatomite. Water Research 35: 3724-3728.

Anon. 1991. Silicon dioxide and silica gel: Reregistration Eligibility Decision (RED) fact. Environmental Protection Agency (EPA). https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/4081fact.pdf (20 December 2018).

Bakr, H. E. G. M. M. 2010. Diatomite: it characterization, modifications, and applications. Asian Journal of Materials Science 2:

-136.

Chen, M., and Ma, L. Q. 2001. Comparison of three aqua regia digestion methods for twenty Florida soils.

Soil Science Social American Journal 65: 491-499.

Fipps, G. 2017. Irrigation water quality standards and salinity management strategies. Texas A&M AgriLife Extension Service,

Texas A&M University. https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp-content/uploads/sites/24/2017/01/B-1667 (1 April 2019).

Gao, B., Jiang, P., An, F., Zhao, S., and Ge, Z. 2005. Studies on the surface modification of diatomite with polyethyleneimine and trapping effect of the modified diatomite for phenol. Applied Surface Science 250: 273-279.

Guru, M., Venedik, D., and Murathan, A. 2008. Removal of trivalent chromium from water using low-cost natural diatomite.

Journal of Hazardous Materials 160: 318-323.

Khaokaew, S., Takrattanasaran, N., Lachitavong, K., and Landrot, G. 2017. Decrease in rice production during the dry season

in a Central Region of Thailand: linking water, paddy soil, and rice properties. In Goldschmidt 2017 Conference.

Paris, France.

Khraisheh, M. A. M., Al-degs, Y. S., and Mcminn, W. A. M. 2004. Remediation of wastewater containing heavy metals using raw

and modified diatomite. Chemical Engineering Journal 99: 177-184.

Korunic, Z. 1998. Diatomaceous earths, a group of natural insecticides. Journal of Stored Products Research 34(2/3): 87-97.

Korunic, Z. 2013. Diatomaceous earths - natural insecticides. Pesticides & Phytomedicine 28(2): 77-95.

Lemonas, J. F. 1997. Diatomite. American Ceramic Society Bulletin 76: 92-95.

Murer, A. S., Mobil, E., Mc-Clennen, K. L., Ellison, T. K., and Mobil, E. 2000. Steam injection project in heavy-oil diatomite.

SPE Reservoir Evaluation & Engineering 3: 2-12.

National Soil Survey Center. 1996. Soil survey laboratory methods manual (soil survey investigations report No. 42, version 3.0). Lincoln: Natural Resource Conservation Service, United States Department of Agriculture.

Nenadovic, S., Nenadovic, M., Kovacevic, R., Matovic, L., Matovic, B., Jovanovic, Z., and Novakovic. J. G. 2009. Influence of diatomite microstructure on its adsorption capacity for Pb(II). Science of Sintering 41: 309-317.

Osmanlioglu. 2007. Natural diatomite process for removal of radioactivity from liquid waste. Applied Radiation and Isotopes 65: 17-20.

Rietz, D. N., and Haynes, R. J. 2003. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity.

Soil Biology and Biochemistry 35: 845-854.

Round, F. E., Crawford, R. M., and Mann, D. G. 1992. The diatoms. biology & morphology of the genera.

New York: Cambridge University Press.

Sheng, G., Yang, S., Sheng, J., Hu, J., Tan, X., and Wang, X. 2011. Macroscopic and microscopic investigation of Ni(II) sequestration on diatomite by Batch, XPS, and EXAFS techniques. Environmental Science and Technology 45: 7718-7726.

Sheng, G. D., Hu, J., and Wang, X. K. 2008. Sorption properties of Th(IV) on the raw diatomite - effects of contact time pH, ionic strength and temperature. Applied Radiation and Isotopes 66: 1313-1320.

Sljivic, M., Smiciklas, I., Pejanovic, S., and Pleca, I. 2009. Comparative study of Cu2+adsorption on a zeolite, a clay and a diatomite from Serbia. Applied Clay Science 43: 33-40.

Sumner, M. E. 1995. Sodic soils: new perspectives. In Australian sodic soils: distribution, properties and management,

Naidu, R., Sumner, M. E., Rengasamy, P. eds. pp. 1-34. Melbourne: CSIRO.

Tsai, W. T., Lai, C. W., and Hsien, K. J. 2006. Characterization and adsorption properties of diatomaceous earth modified by hydrofluoric acid etching. Journal of Colloid and Interface Science 297: 749-754.

Wells, A. F. 1984. Structural inorganic chemistry. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press.

Yuan, P., Liu, D., Tan, D. Y., Liu, K. K., Yu, H. G., Zhong, Y. H., Yuan, A. H., Yu, W. B., and He, H. P. 2013. Surface silylation of mesoporous/macroporous diatomite (diatomaceous earth) and its function in Cu(II) adsorption: the effects of heating pretreatment. Microporous and Mesoporous Materials 170: 9-19.