เผยแพร่แล้ว: 2020-06-28

การศึกษาเปรียบเทียบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักที่ปลูกแบบปกติและปลูกแบบอินทรีย์ ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม

กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์, เอกราชันย์ ไชยชนะ, ธนัญญา เสาวภาคย์, อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์

146-153

การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)

ธัญญาพร เหล่าคงถาวร, สุพัฒน์ อรรถธรรม, วิชัย โฆสิตรัตน, สุจินต์ ภัทรภูวดล

193-199

ผลของ KNO3 และ GA3 ต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดกระชับ (Xanthium strumarium L.)

กานต์ติมา ธีรางกูร, พิจิตรา แก้วสอน, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

200-207

ความสามารถของไดอะตอมไมต์ในการดูดจับแคตไอออนในสารละลายเกลือต่าง ๆ

จุฬาลักษณ์ จงสุพรรณพงศ์, แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว)

217-225

การผลิตมันแกวผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมต: คุณสมบัติทางกายภาพและ การยอมรับทางประสาทสัมผัส

พีรยา โชติถนอม, มนันยา นันทสาร, ศรินทร สุวรรณรงค์, เกษสุณีย์ เฉื่อยกลาง, กัณทริกา เหมทานนท์, วนิดา ชื่นตา, ศรีนวล จันทไทย

245-253

การศึกษาสภาพการเลี้ยง การประเมินปัญหาและโอกาสในการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ของเกษตรกรจังหวัดแพร่

สุรีย์พร แสงวงศ์, วีรนุช ทันนิธิ, จักรกฤษ วิชาพร, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

254-262

ตลาดโคเนื้อของประเทศมาเลเซีย

เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ธำรงค์ เมฆโหรา, ธานี ภาคอุทัย

264-270