การประเมินลำดับขั้นอาหารของสัตว์น้ำด้วยแบบจำลองอีโคพาธจากการทำประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย เพื่อการจัดการประมงอย่างเหมาะสม

Main Article Content

ณิชกานต์ ศรีทอง
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ

บทคัดย่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีการทำประมงอย่างหนาแน่นและ
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงมากเกินกำลังผลิต โดยไม่ตระหนักถึงความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสายใยอาหาร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองโครงสร้างสายใยอาหาร ประเมินลำดับขั้นอาหาร (trophic level) และสัมประสิทธิ์ลำดับขั้นอาหารเชิงนิเวศ (ecotrophic efficiency) ภายในสายใยอาหารของสัตว์น้ำจากการทำประมงชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยแบบจำลองอีโคพาธ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำประมงชายฝั่งทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 2561 จำนวน 43 กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ ผลจากการจำลองโครงสร้างพบว่า ลำดับขั้นอาหารมีค่าระหว่าง 1-3.827 โดยปลากระโทงร่ม (Istiophorus platypterus) เป็นผู้ล่าในลำดับ
ขั้นอาหารสูงสุด สัตว์น้ำในลำดับขั้นอาหารที่สองทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ลำดับขั้นอาหารสูง และเป็นกลุ่มสัตว์น้ำที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากการทำประมงมาก จากการที่มีค่า EE>0.6 และค่าผลจับเฉลี่ยของการทำประมง 2.532 แบบจำลองนี้ยังสามารถประเมินสถานะโครงสร้างองค์ประกอบสัตว์น้ำที่ถูกใช้ประโยชน์จากการทำประมง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจจัดทำนโยบายด้านการประมงและแนวทางจัดการประมงที่สอดคล้องกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Christensen, V., Walters, C., Ahrens, J., Alder, R., Buszowski, J., Christensen L. B., and Karpouzi, V. 2009. Database-driven models of the world's large marine ecosystems. Ecological Modelling 220(17): 1984-1996.

Christensen, V., Walters, C., and Pauly, D. 2005. Ecopath with Ecosim: a user’s guide. Vancouver: Fisheries Centre, University of British Columbia.

Christensen, V., Walters, C., Pauly, D., and Forrest, R. 2008. Ecopath with Ecosim version 6: user’s guide. Vancouver: Fisheries Centre, University of British Columbia.

Department of Fisheries. 2019. Fisheries statistics of Thailand 2017, No. 9/2019. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives.

FAO. 2003. FAO technical guidelines for responsible fisheries No 4, Supplement 2. Rome: FAO.

Froese, R., and Pauly, D. 2018. Ecopath parameter. FishBase. http://www.FishBase.org (8 October 2018).

Google Earth Maps. 2019. Overview. http://www.google.com/earth/. (20 November 2019).

Hyslop, E. J. 1980. Stomach contents analysis-a review of methods and their application. Journal of Fishery Biology 17: 411-429.

Kimura, S., Satapoomin, U., and Matsuura, K. 2009. Fishes of Andaman Sea: west coast of southern Thailand.

Tokyo: National Museum of Nature and Science.

Odum, E. P. 1974. Ecologia. México: Interamericana.

Palomares, M. L. D., and Pauly, D. 1989. Predicting food consumption of fish populations as functions of mortality, food type, morphometrics, temperature and salinity. Marine and Freshwater Research 49(5): 447-453.

Panayotou, T. 1980. Economic conditions and prospects of small-scale fishermen in Thailand. Marine Policy 4(2): 142-146.

Panjarat, S. 2008. Sustainable fisheries in the Andaman Sea coast of Thailand. In The United Nations-Nippon Foundation Fellowship program 2007-2008 conference. pp. 107. New York.

Pauly, D., Christensen, V., and Walters, C. 2000. Ecopath, Ecosim, and Ecospace as tools for evaluating ecosystem impact of fisheries. Journal of Marine Science 57: 697-706.

Pauly, D., Christensen, V., Dalsgaard, J., Froese, R., and Torres, F. 1998. Fishing down marine food webs.

Science 279(5352): 860-863.

Pikitch E. K., Santora, C., Babcok, E. A., Bakun, A., Bonfil, R., Conover, D. O., Dayton, P. et al. 2004. Ecosystem-based

fishery management. Science 305: 346-347.

Roberts, C. M. 1995. Effects of fishing on the ecosystem structure of coral reefs. Conservation Biology 9: 988-995.

Sawusdee, A. 2007. Bandon Bay and its offshore islands management planning project: analysis and diagnosis of the coastal production systems (Fisheries sector). Coastal habitats and resources management project. pp.1-119.

Ullah, M. H., Rashed-Un-Nabi, M., and Al-Mamun, M. A. 2012. Trophic model of the coastal ecosystem of the Bay of Bengal

using mass balance Ecopath model. Ecological Modelling 225: 82-94.

Wang, Y., Li, S., Duan, L., and Liu, Y. 2012. Fishery policy exploration in the Pearl River Estuary based on an Ecosim model. Ecological Modelling 230: 34-43.

Xu, S., Chen, Z., Li, S., and He, P. 2011. Modeling trophic structure and energy flows in a coastal artificial ecosystem using

mass-balance Ecopath model. Estuaries and Coasts 34: 351-363.