การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)

Main Article Content

ธัญญาพร เหล่าคงถาวร
สุพัฒน์ อรรถธรรม
วิชัย โฆสิตรัตน
สุจินต์ ภัทรภูวดล

บทคัดย่อ

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) เป็นเชื้อสาเหตุของโรคที่สำคัญของพืชวงศ์แตง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ ZYMV ด้วยเทคนิค reverse transcription-loop mediated isothermal amplification (RT-LAMP) เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสชนิดนี้ โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อ coat protein (CP) gene ของ ZYMV พบว่าสามารถตรวจเชื้อได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยสังเกตผลิตภัณฑ์ของ CP gene ที่เพิ่มปริมาณได้ด้วยตาเปล่าโดยการเติมสาร SYBR Green I และตรวจไม่พบในตัวอย่างที่เป็น Papaya ringspot virus (PRSV) และใบฟักทองปกติ จากการตรวจสอบ
CP gene ที่เพิ่มปริมาณได้ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis พบแถบดีเอ็นเอหลายขนาดมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดและ
เมื่อวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ ยืนยันว่าเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ของ CP gene ของเชื้อ ZYMV ประสิทธิภาพของการตรวจเชื้อ ZYMV ด้วยเทคนิค RT-LAMP เมื่อเทียบกับเทคนิค reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) พบว่าเทคนิค RT-LAMP มีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยตรวจพบเชื้อ ZYMV ได้ในปริมาณที่น้อยกว่าเทคนิค RT-PCR ถึง 10 เท่า
ดังนั้น เทคนิค RT-LAMP จึงเป็นเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ ZYMV ได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย. 2559. Statistics import-export control seeds. http://www.thasta.com/statistics.asp (22 กรกฎาคม 2559).
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2550. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืช เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550. กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. http://www.doa.go.th/ard/wp-content/
uploads/2019/.pdf (19 กรกฎาคม 2559).
Almasi, M. A., and Dehabadi, S. H. 2013. Colorimetric immunocapture reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay for rapid detection of the Potato virus. Journal of Plant Pathology & Microbiology 4: 1-6.
Coutts, B. 2006. Virus diseases of cucurbit crops. http://www.appsnet.org/publications/potm/Feb10%20POTM.pdf (21 March 2013).
Davis, R. F., and Mizuki, M. K. 1986. Seed transmission of Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) in Cucurbita pepo.
In Proceedings of the Workshop on Epidemiology of Plant Virus Diseases. pp. 6-7. Orlando: n.p.
Kuan, C. P., Deng, T. C., Huang, H. C., Chi, H. H., and Lu, Y. L. 2014. Use of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for the detection of Zucchini yellow mosaic virus. Journal of Phytopathology 162: 238-244.
Lisa, V., Boccardo, G., Agostino, G. D., Dellavalle, G., and Aquillo, M. D. 1981. Characterization of a Potyvirus that causes
Zucchini yellow mosaic virus. Phytopathology 1: 667-672.
Lisa, V., and Lecoq, H. 1984. Zucchini yellow mosaic virus. Description of Plant Viruses. Association of Applied Biologists. http://www.dpvweb.net/dpv/showdpv.php?dpvno=282 (13 March 2016).
Mori, Y., Nagamine, K., Tomita N., and Notomi, T. 2001. Detection of loop-mediated isothermal amplification reaction by turbidity derived from magnesium pyrophosphate formation. Biochemical and Biophysical Research Communications 289: 150-154.
Noda, C., Kittipakorn, K., Inchan, P., Wanapee, L., and Deema, N. 1993. Distribution of cucurbit viruses and reactions of some cucurbit species to certain viruses. In Proceedings of the 31thKasetsart University Annual Conference. pp. 341-347. Bangkok: Ministry of University Affairs.
Plapung, P., and Smitamana, P. 2014. Incidence of cucumber viruses in Northern Thailand. International Journal of Agricultural Technology 10: 167-176.
Richard, W. R., Provvidenti, R., and Shail, J. W. 1993. Tests for seed-borne transmission of Zucchini Yellow Mosaic Virus.
Hort Science 28(7): 694-696.
Schrijnwerkers, C. C. F. M., Huijberts, N., and Bos, L. 1991. Zucchini yellow mosaic virus: Two outbreaks in the Netherlands and seed transmissibility. Netherlands Journal of Plant Pathology 97: 1-7.
Tobias, I., Szabo, K., Salanki, L., Sari, L., Kuhlmann, H. and Palkovics, L. 2008. Seedborne transmission of Zucchini yellow mosaic virus and Cucumber mosaic virus in Styrian Hulless group of Cucurbita pepo. In Cucurbitaceae 2008, Proceedings of
the IXth EUCARPIA meeting on the genetics and breeding of Cucurbitaceae. Pitrat, M., ed. pp. 189-197. Avignon: INRA.