ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Main Article Content

พิเศษ เสนาวงษ์

บทคัดย่อ

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า และเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินอย่างกว้างขวาง การที่จะสร้างการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ที่ดินที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพของดินและที่ดิน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักการวิชาการ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินที่ใช้งานได้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์รายแปลงที่สนใจ ประกอบด้วย 1) กรณีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการใช้ที่ดิน 2) กรณีการใช้ที่ดินและอนุรักษ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ 3) กรณีกำหนดทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้ที่ดินที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือโดยใช้ความสามารถของ Geo-processing service ของ ArcGIS for server ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงานได้ผ่าน web browser ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง (C) ได้ 79 คะแนน
จาก 100 คะแนน ตามการแบ่งเกรดมาตรฐานจาก Google speed test โดยมีระยะเวลาที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดสำหรับการแสดงผลหน้าเว็บไซต์บนเว็บบราวเซอร์หน่วยเป็นวินาที (load time) รวม 4.49 วินาที การแสดงผลด้วยรูปแผนที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่านที่ทดสอบระบบ เห็นว่าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้พื้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2562. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน. https://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p7.htm (25 มีนาคม 2562).
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2558. การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ. http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/pages-about-us2.html (25 มีนาคม 2562).
สภาปฏิรูปแห่งชาติ. 2558. วาระปฏิรูปที่ 11 : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา).
กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Enemark, S. 2005. Supporting capacity development for sustainable land administration infrastructures.
New York: United Nations Headquarters.
FAO. 1983. Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
Harle, J. 1994. Rural land use planning in Queensland: paper prepared for international training in tropical agriculture.
Queensland: Department of Primary Industries.
Rajabifard, A. 2007. Toward a spatially enabled society. Australia: The University of Melbourne.
Stamp, D. 1967. Applied geography. Middlesex: Penguin Books Ltd.
UN-FIG. 1999. The Bathurst declaration on land administration for sustainable development. Copenhagen: FIG office.