ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรักษาพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของเกษตรกร ในจังหวัดชัยนาท

Main Article Content

พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก
พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
ธำรงค์ เมฆโหรา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรักษาพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
ของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิต
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท จำนวน 71 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ ผลจากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 56.38 ปี มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
3.65 คน เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม ผลจากการศึกษา ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจรักษาพื้นที่ปลูก
ส้มโอขาวแตงกวา ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านกายภาพและชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 3.94 และ 3.63 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมและการสื่อสารโดย
รวมอยู่ในระดับกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า มีปัจจัยรายข้อย่อยเพียง 5 ปัจจัย
ได้แก่ การคมนาคมสะดวกต่อการจำหน่ายผลผลิต ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนในการผลิตส้มโอ การปลูกส้มโอพันธุ์
ขาวแตงกวาทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และ จำนวนผู้สืบทอด
ด้านการผลิตส้มโอภายในครอบครัว เป็นความสัมพันธ์เชิงลบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. ม.ป.ป.. ฐานความรู้ด้านพืช กรมวิชาการเกษตร [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.doa.go.th/pl_data/
PUMMELO /1stat/st01.html [27/11/2557]
กรมวิชาการเกษตร. 2554. สรุปผลงานสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2554. [Online]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.ipthailand.go.th/en/images/Anual/June53.doc [22/11/2557]
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. กรุงเทพฯ: กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ. กรมส่งเสริม
การเกษตร.
ประคอง กรรณสูต. 2542. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท. 2557.รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และสนับสนุน
การขยายพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. ชัยนาท.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท. 2550. รายงานการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา.ชัยนาท: สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดชัยนาท.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการส่งออกส้มโอ. [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.oa e.go.th/ oae_report/
export_ import/export.php [25/8/2557].
อณุรักษ์ อินทัตสิงห์. 2550. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในอ?ำเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก”. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการทั่วไป. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.