ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณิชาภัทรา จันทร์ดารา
ธำรงค์ เมฆโหรา
ปัญญา หมั่นเก็บ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของการเลือกใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความสำคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคแบบบังเอิญ
จำนวน 400 รายที่ใช้บริการศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 50.80 มีอายุ 21-30 ปีร้อยละ 35.80 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 32.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทร้อยละ 43.80 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนร้อยละ 35.80 ความถี่ในการรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร 1-2 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 45.80 ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับมากมีทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการร้านอาหารอยู่ในระดับมาก และการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการร้านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) ได้แก่ เพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรกนก เพ็ชรตระกูล. 2549. ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารใน จังหวัดสมุทรสาคร.
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กรมอนามัย. 2541. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่.สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพ.
ไกรวุฒิ แก้วใหม่ และคณะ. 2551. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหารในครัวเรือน.วารสารสุขาภิบาล
11(1):19-23.
โครงการ อาหารสะอาด รสชาตอร่อย แหล่งที่มา:http://foodsan.anamai.moph.go.th.
จำนง พรายแย้มแข. 2535. เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับการสอนซ่อมเสริมตามกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์. สำนัก
พิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพ.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2547. การตลาดบริการ. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพ.
ธีระวุฒิ เอกะกุล. 2543. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคม. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ธงชัย สันติวงษ์. 2539. พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. สำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช, กรุงเทพ.
นรินทร์ พัฒนพงศา. 2542. ความรู้ ทัศนคติ.สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ทำปกเจริญ, กรุงเทพ.
ปัญญา หมั่นเก็บ. 2554. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางเกษตร. กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิสซัพพลาย.
พิมพ์วลัญช์ พินธุประภา. 2545. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านอาหารแม่ลาปลาเผา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพศาล หวังพานิช. 2526. การวัดผลการเรียน.สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพ.
ยุวนิตย์ ทิศสกุล. 2545. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536. เทคนิคการวิจัยการศึกษา. สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, กรุงเทพ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2540. การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน. สำนักพิมพ์ A.N การพิมพ์, กรุงเทพ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546. กลยุทธ์การตลาด. สำนักพิมพ์พัฒนาการศึกษา, กรุงเทพ.
สุกัญญา นิพัทธสัจก์. 2545. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของภัตตาคารการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่.การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุศนา ศิริเอก. 2547. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คเคนยอนใน จังหวัดเชียงใหม่. การศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.