ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินในพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

อุเทน จันละบุตร
ภูวดล โกมณเฑียร

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินในพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปริมาณคาร์บอนในดินในพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนกับสมบัติ
ดินบางประการ ทำการเลือกและเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 ประเภท ในลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัด
มหาสารคามได้แก่ พื้นที่ปลูกอ้อย (SU) พื้นที่นาข้าว (PF) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (CA) และพื้นที่ปลูกมันแกว (YB)
ตัวอย่างดินทั้งหมดถูกเก็บด้วยวิธีรบกวนและไม่รบกวนโครงสร้างดิน ที่ระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร เพื่อนำมาศึกษา
สมบัติดินทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน เนื้อดิน ค่าปฏิกิริยาดิน ค่าความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน และคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ผลการศึกษาพบว่าเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทรายและทรายปนร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง คาร์บอนในดินของพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางการเกษตรมีปริมาณแตกต่างกัน โดยพื้นที่นาข้าวมีปริมาณคาร์บอนในดินสูงที่สุด เท่ากับ 16.69±10.80 ตันต่อ
เฮกตาร์ รองลงมาได้แก่ พื้นที่ปลูกอ้อย พื้นที่ปลูกมันแกว และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 9.46±3.57,
7.82±2.84 และ 7.39±2,85 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนกับสมบัติ
ดิน พบว่าค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน อนุภาคทราย ทรายแป้ง และดิน
เหนียว มีความสัมพันธ์กับปริมาณคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.794, 0.530, -0.723, 0.677 และ 0.621 ตามลำดับ การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคาร์บอนในดินและสมบัติดิน
ในพื้นที่ปลูกอ้อย พื้นที่นาข้าว พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และพื้นที่ปลูกมันแกว มีสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ
0.391, 0.748, 0.491 และ 0.443 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2552. แผนที่การสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551/52. แหล่งที่มา: http://olp101.ldd.go.th/
luse1/pdf/thailand51_52.pdf, 25 พฤษภาคม 2556.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ผลสำเร็จงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินในรอบกึ่งศตวรรษ. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร. 2554. ลุ่มน้ำชี. แหล่งที่มา: http://www.haii.or.th/wiki/index.php, 25 พฤษภาคม 2556
เพ็ญนภา คงรัตนโชค. 2548. ปริมาณการสะสมคาร์บอนในมันสำปะหลังและยางพารา จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล
พจนีย์ มอญเจริญ และทวีศักดิ์ เวียรศิลป์. 2544. คาร์บอนในดินของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
อำนาจ ชิดไธสง และนัฐพล ลิไชยกุล. 2548. การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในดินป่าดิบแล้ง ดินป่าปลูก และดินทำการเกษตร. รายงาน
การประชุมวิชาการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ "ศักยภาพการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต". โรงแรมมารวย การ์เดน
กรุงเทพฯ. หน้า 95-105.
Batjes, N.H. 1996. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European Journal of Soil Science. 47: 151-163
Blake, G.R. and K.H. Hartage. 1986. Bulk Density. pp. 363-375. In A. Klute, ed. Methods of Soil Analysis part I Physical and
Mineralogical Methods: Agronomy Monograph no. 9.
Bremner, J.M. 1965. Total nitrogen, pp. 1149-1237. In C.A. Black, ed. “Method of soil Analysis, part 2”. Agrofrorestry No. 9
Am. Soc. Agron. Medison, Wisconsin, USA.
Chapman, H. D. 1965. Cation-exchange capacity. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties,
(methodsofsoilanb). 891-901.
Chen, Z.D., S.B. Dikgwatlhe, J.F. Xue, H.L. Zhang, F. Chen and X.P. Xiao. 2015. Tillage impacts on net carbon flux in paddy
soil of the Southern China. Journal of Cleaner Production. 103: 70-76.
Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2013. The State of Food and Agriculture 2013. Available Source:
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/en, 3 July 2015.
Galdos, M.V., C.C. Cerri and C.E.P. Cerri. 2009. Soil carbon contents under burned and unburned sugarcane in Brazil.
Geoderma. 153: 347-352.
Hao, Q., B. Cheng and C. Jiang 2013. Long-term tillage effect on soil organic carbon and dissolved organic carbon in a
purple paddy soil of southwest China. Acta Ecologica Sinica. 33: 260-265
Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Climate change 2007 – the physical science basis. United Kingdom.
Cambridge University Press.
Korkanç, S.Y. 2014. Effects of afforestation on soil organic carbon and other soil properties. CATENA. 123: 62-69.
Lal, R. 2004. Soil carbon sequestation impact on global climate change and food security. Science. 304:1623-1627.
Ogle, S.M., F.J. Breidt, and K. Paustian. 2005. Agricultural management impacts on soil organic carbon storage under moist
and dry climatic condition of temperate and tropical region. Biogeochemistry. 72: 87-121.