การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ Anubias barteri ‘Broad leaf’

Main Article Content

ณิชารีย์ เธียรชาติสกุล
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
สมเกียรติ สีสนอง

บทคัดย่อ

การศึกษาการเพิ่มผลผลิตพรรณไม้น้ำอนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ (Anubias barteri ‘Broad leaf’)
ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว โดยทำการศึกษาความถี่ในการให้อาหาร
(3, 6, 12 ครั้ง/วัน) เปรียบเทียบกับระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารกึ่งแข็งเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าการ
เพาะเลี้ยงอนูเบียสในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวที่ให้อาหาร 6 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 5 นาทีนั้น มีการเจริญ
เติบโตดีกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารกึ่งแข็ง โดยสามารถชักนำให้เกิดต้นอ่อน (8.50±0.26 ต้น), จำนวนใบ
(4.75±0.25 ใบ) และความสูงต้น (18.14±0.91 มิลลิเมตร) มากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยอัตรา
การเพิ่มขึ้นของจำนวนต้นอ่อนเป็น 2.48 เท่า ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ส่วนการศึกษาระยะ
การออกรากพบว่าการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารกึ่งแข็งมีจำนวนราก (4.33±0.26 ราก) มากกว่าระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบ
จมชั่วคราว (2.17±0.24 ราก) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และเมื่อนำต้นอนูเบียสออกปลูกในสภาพแวดล้อมพบว่า
มีอัตราการรอด 100% 0

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนรี พงษ์ฉวี. 2547. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42:
สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, กรุงเทพมหานคร. หน้า 45-52.
นพมณี โทปุญญานนท์, รังสิมา อัมพวัน, และพรศักดิ์ บุญมณี 2549. วธ : สนับสนุนผลงานวิจัยไม้ดอกเพื่อการส่งออก.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร.
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ. 2540. ชนิดและปริมาณน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำสกุล Anubias. เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 186. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, กรมประมง, กรุงเทพมหานคร. หน้า 1-18.
พัชรินทร์ สายพัฒนะ. 2553. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส (Anubias nana Engler) ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบขวดแฝด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 1-92.
Ahmadian, M., A. Babaei, S. Shokri and S. Hessami. 2017. Micropropagation of carnation (Dianthus
caryophyllus L.) in liquid medium by temporary immersion bioreactor in comparison with solid culture. Journal of
Genetic Engineering and Biotechnology 15: 309-315.
Alrard, D., F. Cote and C. Teisson. 1993. Comparison of methods of liquid medium culture for banana micropropagation.
Plant Cell Tissue and Organ Culture 32: 55-60.
Ashraf, M., A.A. Maheran, S. Johnson and A.K. Mihdzar. 2013. Optimization of immersion frequency and medium
substitution on microtuberization of Chlorophytum borivilianumin RITA system on production of saponins. Process
Biochemistry 48: 73–77.
Berthouly, M and H. Etienne. 2005. Temporary immersion system: A new concept. In Hvoslef–Eide, A. K. and W. Preil. (eds.)
Liquid culture system for in vitro plant propagation. Dordrecht: Springer 165-196.
Cui, H-Y., H.N. Murthy, S.H. Moh, Y-Y, Cui, E-J. Lee and K-Y. Paek. 2014. Production of biomass and bioactive compounds
in protocorm culture of Dendrobium candidum Wall ex Lindl using balloon type bubble bioreactors. Industrial
Crops and Products 53: 28-33.
He, S.S., C.Z Liu and P.K. Saxena. 2007. Plant regeneration of an endangered medicinal plant Hydrastis canadensis L.
Scientia Horticulturae. 113: 82–86.
Liu, C.Z., S.J Murch, M. El-Demerdash and P.K. Saxena. 2004. Artemisia judaica L. micropropagation and antioxidant
activity. Journal of Biotechnology 110: 63–71.
Murch, S., L. Chunzhao, M.R, Rosaura and K.S. Praveen 2004. In vitro culture and temporary immersion bioreactor
production of Crescentia cujete. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 78: 63–68.
Pavlov, A. and B. Thomas. 2006. Betalains biosynthesis by Beta vulgaris L. hairy root culture in a temporary immersion
cultivation system. Process Biochemistry 41: 848–852.
Regueira, M., E. Rial, B. Balanco, B. Bogo, A. Aldrey, B. Correa, C. Sanchez and N. Vidal. 2018. Micropropagation of axillary
shoots of Salix viminalis using a temporary immersion system. Trees 32: 61–71.
Shaik, S., Y.H. Dewir. N. Singha and A. Nicholasa. 2010. Micropropagation and bioreactor studies of the medicinally
important plant Lessertia (Sutherlandia) frutescens L. South African Journal of Botany 76: 180–186.
Shan-Shan, H., L. Chun-zhao and K.S. Praveen. 2007. Plant regeneration of an endangered medicinal plant Hydrastis
canadensis L. Scientia Horticulturae 113: 82–86.
Zhang, B., L. Song, L. D. Bekele, J. Shi, Q. Jia, B. Zhang, L. Jin, G. J. Duns and J. Chen. 2018. Optimizing factors affecting
development and propagation of Bletilla striata in a temporary immersion bioreactor system. Scientia
Horticulturae 232: 121-126.
Zhao, Y., S. Wei, W. Ying, J.S. Praveen and L. Chun-Zhao. 2009. Improved mass multiplication of Rhodiola crenulata shoots
using temporary immersion bioreactor with forced ventilation. Applied Biochemistry Biotechnology 166: 1480-1490.