กลยุทธ์การผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย

Main Article Content

จิตติมา กันตนามัลลกุล
อัจฉรา โพธิ์ดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวเิ คราะหจ์ ดุ แขง็ จดุ อ่อน โอกาส และอปุ สรรคของธรุ กจิ ไขไ่ ก่ และพฒั นากลยทุ ธ์
การผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ โดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิมาจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกและการจัดสนทนากลุ่ม ข้อมูลทุติยภูมิจากการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการจำแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการกำหนดกลยุทธ์โดย
เทคนิค TOWS matrix
ผลการวจิ ยั พบวา่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สำคัญ อาทิ ที่ตั้งฟาร์มส่วนใหญ่อยู่ในเขตเกษตร
เศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตสูง ปริมาณความต้องการบริโภคไข่ไก่ขยายตัวตามจำนวนประชากร และความผันผวนของ
ราคาไข่ไก่ ตามลำดับ และกลยุทธ์การผลิตและการตลาดที่สำคัญ อาทิ การปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน การ
จดั ทำระบบเตอื นภยั การวจิ ยั และพฒั นาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้ได้มาตรฐานจัดตั้งกองทุนพฒั นาธุรกิจไข่ไก่การปรับโครงสร้าง
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ และการรณรงค์
บริโภคไข่ไก่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์. 2555. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และการผูกขาดในภาคเกษตร: กรณีศึกษาตลาดไข่ไก่. ชุด
หนังสือ การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ openworlds. 55 น
กรมการค้าภายใน. 2557ก. ราคาขายส่งสินค้าเกษตร ไข่ไก่-คละ ณ แหล่งผลิต. แหล่งที่มา: http://www.dit.go.th/pricestat/report2.
asp?mode=B&product=214, 4 กรกฎาคม 2557.
กรมการค้าภายใน. 2557ข. สถติ ริ าคาขายสง่ -ขายปลีกไข่ไก.่ แหล่งที่มา: http://agri.dit.go.th/web_dit_ sec7/ admin/uploadfiles/
upload_files/, 4 กรกฎาคม 2557.
กรมปศุสัตว์. 2557. ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556. แหล่งที่มา: http://ict.dld.go.th/th2/images/stories/stat_web/
yearly/2556/ aumpher/6. chick_aumpher.pdf, 18 กรกฎาคม 2557.
กรมปศุสัตว์. 2558. บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์. แหล่งที่มา:
http://zoning.dld.go.th/images/ announce/region_area_livestock.pdf, 18 กรกฎาคม 2557.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557. คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning). แหล่งที่มา: http://www.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8611, 4 กรกฎาคม 2557.
กติ ตพิ ฒั น ์ แสงภกั ดิโ์ ยธนิ . 2553. ปญั หาทางกฎหมายเกีย่ วกบั ระบบการผลติ และการคา้ ไขไ่ กแ่ ละผลติ ภณั ฑ.์ วทิ ยานพิ นธป์ รญิ ญานติ ศิ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร.
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 2555. โอกาสสนิ คา้ เกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
นิภาพร ประดิษฐอาชีพ. 2539. การวิเคราะห์ราคาและการตอบสนองของอุปทานไข่ไก่ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
มนิสา นวลเต็ม. 2556. บทวิเคราะห์สถานการณ์ไข่ไก่. ส?ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์. แหล่งที่มา: http://tpso.
moc.go.th/img/news/925-img.pdf, 30 กรกฎาคม 2556.
ยุวเรศ เรืองพานิช. 2556. หน่วยที่ 8 การจัดการผลผลิตไข่และการตลาด. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลผลิตและการตลาด
สินค้าปศุสัตว์. นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ ควา้ และพฒั นาปศสุ ตั วแ์ ละผลติ ภณั ฑส์ ตั ว.์ 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่. มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก?ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
สรรเพชุดา มาสขาว. 2548. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและความเชื่อมโยงราคาไข่ไก่. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่. 2550. สถานการณ์ไข่ไก่โลก. แหล่งที่มา: http://www.egg-thailand.com/upload/images/
Document/สถานการณ์ไข่ไก่โลกและต่างประเทศ/สถานการณ์ไข่ไก่โลก_2550.pdf, 1 สิงหาคม 2557.
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่. 2557. รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2557,
30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. การศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระและแบบประกันราคา. แหล่งที่มา: http://www.oae.
go.th/download/resech/2556/8.55 research-henegg 05072556.pdf, 1 สิงหาคม 2557.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557ก. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557ข. ต้นทุนการผลิตไข่ไก่. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2554. ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี มาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่. แหล่งที่มา: http://www.cabinet.
thaigov.go.th/acrobat/price_of_ egg_2.pdf, 1 สิงหาคม 2557.
สุภาพร อิสริโยดม, จำรัส โรจนสโรช, วราภรณ์ ทองชัช, ศิริพันธ์ โมราถบ, ศิริพร ตงศิริ, และ ทิพยรัตน์ ดนตรี. 2551. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา: ไก่เนื้อ-ไก่ไข่. ชุดโครงการ การพัฒนาธุรกิจ
สินค้าเกษตรและตลาดต่างประเทศ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร.
อรทัย จินตสถาพร. 2556. หน่วยที่ 9 การแปรรูปไข่และการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลผลิตและการ
ตลาดสินค้าปศุสัตว์. นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อิสรี สายรวมญาติ. 2555. คุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่เพื่อการบริโภค: การสำรวจตั้งแต่ฟาร์มถึงแหลง่ จำหน่าย. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.