เผยแพร่แล้ว: 2016-08-31

การตรวจหาจุลินทรีย์ในดินปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์

ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล, กรรณ จินดาประเสริฐ, สมเกียรติ ป สมเกียรติ สีสนอง, อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น

77-84

การเปรียบเทียบผลผลิตในหลายพื้นที่ของสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้นเตี้ยและไม่ไวต่อช่วงแสง ในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2557

ปกาสิต ถัดภูเขียว, วราภรณ์ แสงทอง, แสงทอง พงษ์เจริญกิต, ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์

105-113

การใช้นํ้ามันกานพลูในการควบคุมระดับการสลบเพื่อการขนส่งลูกปลาดุกแอฟริกา

ดุสิต เอื้ออำนวย, อารีวรรณ สังข์เพ็ชร, อัจฉริยา สันติประเสริฐ, รุ่งตะวัน ยมหล้า

114-121