ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Main Article Content

ปณัท สุขสร้อย
ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร: อ้อย. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. กรุงเทพฯ. 31 หน้า.
คู่ขวัญ จุลละนันทน์. 2543. การปรับปรุงคุณภาพชานอ้อยโดยวิธีการทางเคมี เพื่อทดแทนการขาดแคลนอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้งของ
โคนมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล. 2540. การนำชานอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 46: 32-34
ณัฐพงษ์ หม้อทอง, วิโรจน์ ภัทรจินดา, พรชัย ล้อวิลัย และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2556. การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย
เพื่อเป็นอาหารในโคนมรุ่น. วารสารแก่นเกษตร. 41(1): 92-95.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. 2545. วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 55. มกราคม - มีนาคม 2545.
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน?้ำตาลทราย. 2558. รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย ปีการผลิต 2557/2558. แหล่งที่มา
(Available Source): http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf, 20 มกราคม 2559
Cabello, A. B. 1994. Sugar cane by-products for animal feeding. Research and Development results at the Cuban Research
Institute of Sugar Cane by-products (ICIDCA). In: Utilization of sugar cane by-products for animal feeding. International
Society of Sugar Cane Technologist.
Da Costa, D. A., C. L. Souza, E. O. Saliba and J. C. Carneiro. 2015. By-products of sugar cane industry in ruminant nutrition.
International Journal of Advance Agricultural Research. 3: 1-9.
Dale, L. M., I. Rotat, A. Thewis and R. Vidican. 2012. Determination of Romanian alfalfa crude protein and crude fiber
contents as well as in vitro organic matter digestibility by NIR spectrometry. Journal of Animal Science. 85: 1024-1029.
Fardin, H. and K. K. Singhal. 2006. In Vitro evaluation of sugarcane bagasse in complete feed. Indian Journal of Animal
Nutrition. 23(2): 88-93.
Fatma, M. S., R. Salama, A. E. Khattab, S. M. Soliman and Y. A. El-Nomeary. 2011. Chemical, biological and biochemical
treatments to improve the nutritive values of sugarcane bagasse (SCB): 1- Chemical composition, scanning electron
microscopy, In Vitro evaluation, nutrients digestibility and nitrogen utilization of untreated or treated SCB. Life Science
Journal. 8(4): 351-363.
Hendriks, A.T. and G. Zeeman. 2009. Pretreatments to enhance the digestibility of lingo cellulosic biomass. Bioresource
Technology. 100: 10-18.
Horton, G. M., F. M. Pate and W. D. Pitman. 1991. The effects of steam-pressure treatment, pelleting and ammoniation on
the feeding value of sugarcane bagasse for cattle. Canadian Journal of Animal Science. 71: 79-86.
Mohammed, H. A., A. B. Salih, M. A. Fadel Elseed. and M. A. Mohammed. 2013. Effect of urea-treatment on nutritive value
of sugarcane bagasse. ARPN Journal of Science and Technology. 3(8): 834-838.
Mohammed, H. A. and A. B. Salih. 2015. Effect of feeding urea-treated sugar-cane bagasse on properties and quality of
fresh meat of sudan baggara Zebu Bulls. International Journal of Animal Biology. 1(3): 45-49.
Nirawan, A., M. Wannapat, P. Gunun, A. Cherdthong. and W. Kaewwongsa. 2014. Effect of sugarcane bagasse treatment
on gas production and ruminal degradability by using in vitro gas production technique. Khon Kaen Agriculture Journal.
42(4): 35-40
Ramli, M. N., Y. Imura, K. Takayama. and Y. Nakanishi. 2005. Bioconversion of sugarcane bagasse with Japanese Koji by
solid-state fermentation and its effects on nutritive value and preference in goats. Asian-Australasian Journal of Animal
Sciences. 18(9): 1279-1284.
Shahowna, E. M., A. G. Mahala, A. M. Mokhtar, E. O. Amasaib. and A. Balgees. 2013. Evaluation of nutritive value of sugar
cane bagasse fermented with poultry litter as animal feed. African Journal of Food Science and Technology.
4(5): 106-109.
Suksombat, W. 2004. Comparison of different alkali treatment of bagasse and rice straw. Asian-Australasian Journal of
Animal Sciences. 17(10): 1430-1433.
Suksombat, W. 1996. The effect four different roughage-mixed on dairy cow performance in late lactation. Suranaree Journal
of Technology. 3(3): 139-145.
Suksombat, W. 1998. Effect of feeding fresh forage and 3 roughage-mixed rations on dairy cow performance in early lactation
during rainy season. Suranaree Journal of Technology. 5(2): 80-87.