การตรวจหาจุลินทรีย์ในดินปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์

Main Article Content

ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล
กรรณ จินดาประเสริฐ
สมเกียรติ ป สมเกียรติ สีสนอง
อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น

บทคัดย่อ

ทำการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์ 3 แปลง (แปลงบรอคโคลี่ แปลงแครอท และ
แปลงมะเขือยาว) และแปลงปลูกผักในระบบเกษตรเคมี 1 แปลง (แปลงกระเทียม) ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา แต่ละแปลงเก็บจำนวน 3 ซ้ำรวม 12 ตัวอย่าง นำมาตรวจนับหาชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในดิน ได้แก่
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสรา และสาหร่าย ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่จำเพาะเจาะจงต่อจุลินทรีย์แต่ละชนิด ผลการตรวจนับ
ปริมาณจุลินทรีย์ พบว่า ดินจากแปลงผักอินทรีย์ทั้ง 3 แปลง มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด มากกว่าดินจากแปลงผัก
เคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยดินจากแปลงผักอินทรีย์ตรวจพบปริมาณแบคทีเรียอยู่ระหว่าง 7.381-7.695
แอคติโนมัยซีส 5.716-5.933 รา 4.489-4.698 และสาหร่าย 3.094-3.332 log CFU /g of dry soil ขณะที่ดินจากแปลง
ผักเคมีตรวจพบปริมาณแบคทีเรียเพียง 6.686 แอคติโนมัยซีส 5.237 รา 3.811 และสาหร่าย 2.692 log CFU /g of
dry soil และพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และ pH ของดิน มีสหสัมพันธ์กับปริมาณจุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กานต์มณี จันทร์ขาว ศวพร ศุภผล และพิทยากร ลิ่มทอง. 2554. โครงสร้างประชากรของแบคทีเรียบริเวณรากหญ้าแฝกที่ปลูกในดินเค็ม
และดินเปรี้ยวจัด. วารสารดินและปุ๋ย 33:299-311.
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2544. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเกษตร, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ. 528 น.
จำเป็น อ่อนทอง. 2545. คู่มือการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์,
สงขลา. 168 น.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน. 2548. คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำปุ๋ย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะห์เพื่อตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้า เล่มที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 200 น.
Allen, M.M. 1968. Simple conditions for growth of unicellular blue-green algae on plates. J. Phycol. 4:1-3.
Bandick, A. K. and R. P. Dick. 1999. Field management effects on soil enzyme activity. Soil Biol. Biochem. 31:1471-1479.
Berg, G. and K. Smalla. 2009. Plant species and soil type cooperatively shape the structure and function of microbial
communities in the rhizosphere. FEMS. Microbiol. Ecol. 63:1-13.
Germida, J. J. 1993. Cultural method for soil microorganism. pp. 263-275. In M. R. Carter (ed.). Soil Sampling and Method
of Analysis. Canadian Society of Soil Science . Lewis Publishers.
Giller, K. E., M. H. Beare, P. Lavelle, A. M. N. Izac and M. J. Swift. 1997. Agricultural intensification, soil biodivesity and
agroecosystem function. Appl. Soil Ecol. 6:3-16.
Glick, B. R. 1995. The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Can. J. Microbiol. 41:109-117.
James, N. 1958. Soil extract in soil microbiology. Can. J. Microbiol. 4:363-370.
Janvier, C., F. Villeneuve, C. Alabouvette, V. Edel-Hermann, T. Mateille, and C. Steinberg. 2007. Soil health through soil
disease suppression: Which strategy from descriptors to indicator? Soil Biol. Biochem. 39:1-23.
Kuster , E. and S. T. Williums. 1966. Selection of media for isolation of streptomycets. Nature 202:928-929.
Lupwayi, N. Z., M. A. Monreal, G. W. Clayton, C. A. Grant, A. M. Johnston and W. A. Rice. 2001. Soil microbial biomass and
diversity respond to tillage and sulphur fertilizers. Can. J. Soil Sci. 81:577-589.
Mäder, P., A. Fliessbach, D. Dubois, L. Gunst, P. Fried and U. Nigglei. 2002. Soil fertility and biodiversity in organic farming.
Science 296:1694-1697.
Martin, J. P. 1950 Use of acid, rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil Sci. 69:215-232.
Moeskops, B., Sukristiyonubowo, D. Buchan, S. Sleutel, L. Herawaty, E. Husen, R. Saraswati, D. Setyorini and S. D. Neve.
2010. Soil microbial communities and activities under intensive organic and conventional vegetable farming in West
Java, Indonesia. Applied Soil Ecology 45:112-120.
Monokrousos, N., E. M. Papatheodorou, J. D. Diamantopoulos and G. P. Stamou. 2006. Soil quality variables in organically
cultivated field sites. Soil Biol. Biochem. 38:1282-1289.
Oehl, F., E. Sieverding, P. Mäder, D. Dubois, K. Ineichen, T. Boller and A. Wiemken. 2004. Impact of long-term conventional
and organic farming on the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Oecologia 138:574-583.
Peascock, A. D., M. D. Mullen, D. B. Ringleberg, D. D. Tyler, D. B. Hedrick, P. M. Gale and D. C. White. 2001. Soil microbial
community response to dairy manure or ammonium nitrate applications. Soil Biol. Biochem. 33:1011-1019.
Peruci, P. 1990. Effect of addition of municipal solid waste compost on microbial biomass and enzyme activities. Biol. Fertil.
Soils. 10:221-226.
Sørensen, J. and A. Sessitsch. 2007. Plant-associated bacteria-lifestyle and molecular interactions. In J.D.V. Elsas, J.K.
Jansson and J.T. Trevors. (ed). Modern Soil Microbiology. 2nd ed. Taylor and Francis Group, Inc., Boca Raton.
Srivastava, R., D. Roseti and A.K. Sharma. 2007. The evaluation of microbial diversity in a vegetable based cropping system
under organic farming practices. Applied Soil Ecology 36:116-123.