ผลของอายุกล้าและจำนวนต้นปักดำต่อหลุมต่อผลผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ กวก.1 ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย

Main Article Content

ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
น้ำฝน กันหา
ณัฏฐา บุญช่วย

บทคัดย่อ

ข้าวญี่ปุ่นเป็นสินค้าที่มีตลาดในประเทศไทยเฉพาะกลุ่มและมีราคาสูง เนื่องจากข้าวชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี
ในเขตอบอุ่นจึงมีการปลูกเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเท่านั้น น่าสนใจว่าสามารถปลูกข้าวชนิดนี้ในพื้นที่
ภาคกลางของประเทศไทยได้หรือไม่และปลูกอย่างไรจึงจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน จึงได้ทำการทดลองเพื่อ
ศึกษาผลของจำนวนต้นปักดำ 1, 2 และ 3 ต้น/หลุมและอายุกล้า 3, 4, 5 และ 6 สัปดาห์ ต่อผลผลิตของข้าวญี่ปุ่นพันธุ์
กวก.1 (DOA1) ที่แปลงทดลองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556–15 มี.ค. 2557 จัดสิ่งทดลองแบบ 3 x 4 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อกจำนวน 3 ซ้ำระยะปักดำ 25x25 ซม จดบันทึกข้อมูลผลการทดลอง 10 กอ/หน่วยการทดลอง
ผลการทดลองพบว่าอายุของต้นกล้ามีผลต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ กวก.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) โดย
ต้นกล้าอายุ 3 และ 4 สัปดาห์ให้ผลผลิตข้าวเปลือกไม่แตกต่างกันเท่ากับ 483.17 และ 477.81 กก/ไร่ ตามลำดับ
แต่สูงกว่าและแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการปักดำด้วยต้นกล้าอายุ 5 และ 6 สัปดาห์ที่ให้ผลผลิต 393.62
และ 365.19 กก/ไร่ ตามลำดับและพบว่าจำนวนต้นปักดำ/หลุมไม่มีผลต่อผลผลิตคือการปักดำ 1, 2 และ 3 ต้น/หลุม
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 435.57, 397.43 และ 456.85 กก/ไร่ ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถปลูกข้าวพันธุ์
กวก.1 บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในฤดูแล้งได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนและวิธีการปลูกที่แนะนำคือการใช้
ต้นกล้าอายุ 3-4 สัปดาห์ปักดำระยะ 25 x 25 ซม. จำนวน 1 ต้น/หลุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2558. ภูมิอากาศของประเทศไทย. สื่อออนไลด์. เข้าถึงได้จาก: http://www.tmd.go.th/info/info.php? FileID=22
วันที่ 2 มี.ค. 2558.
กรมการข้าว. 2558. พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105. สื่อออนไลด์. เข้าถึงได้จาก: http://brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.
php&id=19.htm วันที่ 4 ก.ย. 2558.
บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์. 2556. เทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกาในประเทศไทย. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สำนักวิจัยและ พัฒนาข้าว กรมการ
ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เชียงราย.
มริสรา รอดเปรี้ยวและสราญจิต ละเอียด. 2555. ผลของจำนวนต้นกล้าในการปักดำต่อหลุมและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
สุวจี สุวรรณกล่อม. 2555. ผลของจำนวนต้นกล้าในการปักดำต่อหลุมและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก
2. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
อภิสิทธิ์ จินา. 2558. ผลของอายุกล้าและจำนวนต้นปักดำต่อหลุมต่อผลผลิตของข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ ก.วก.2 ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย.
การศึกษาอิสระปริญญาตรี. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
Gupta, V., G. Ghosh and S. Singh. 2010. Effect of age and number of seedlings per hill on the growth and yield of rice
(Oryza sativa L.) cv. Pusa Basmati. pp. 88-90. In the 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium
on Agricultural Technology. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Bangkok.
Javaid, T., Awan, L.U., Baloch, M.S., Nadim, M.A., Khan, E.A., Khakwani, A.A. and M.R. Abuzar. 2012. Effect of planting
methods on the growth and yield of coarse rice. The Journal of Animal&Plant Sciences. 22 (2): 358-362.
Matsui, T. Omasa, K. and T. Horie. 2001. The difference in sterility due to high temperatures during the flowering period
among Japonica-rice varieties. Plant Production Science. 4 (2): 90-93.
Rana, M., Mamun, A.A., Zahan, A., Ahmed, N. and A.J. Mridha. 2014. Effect of planting methods on the yield and yield
attributes of short duration aman rice. American Journal of Plant Sciences. 5: 251-255. Online. Available:http://dx.doi.
org/10.4236/ajps.2014.53033, [Nov 9, 2015].
Sakata, T., Takashi, H., Nishiyama, I. and A. Higashitani. 2000. Effects of temperature on the development of pollen
mother cells and microspores in barley (Hordeum vulgare L.) Journal of plant Research. 113 (4): 395-402.
Yoshida, S. and T. Hara. 1977. Effects of air temperature and light on grain filling of an indica and a japonica rice (Oryza
sativa L.) under controlled environmental condition. Japanese Society Soil Science and plant Nutrition. 23 (1): 93-107.
Zakaria, S., Matsuda, T., Tajima, S. and Y. Nitta. 2002. Effects of high temperature at ripening stage on the reserve
accumulation in seed in some rice cultivars. Plant Production Science. 5 (2): 160-168.