เผยแพร่แล้ว: 2016-11-22

การพัฒนาวิธีการระบุเพศมะละกอในระยะต้นกล้าต้นทุนต่ำ

ภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก, นงลักษณ์ คงศิริ, อลิษา ภู่ประเสริฐ, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ราตรี บุญเรืองรอด

33-38

ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลา ต่อคุณภาพของข้าวฮางงอก

เวียงโขง วันสะหว่าง, วีรเวทย์ อุทโธ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์, เมทินี มาเวียง

73-85

การรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมืองไทย

ประพฤติ พรหมสมบูรณ์, ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม, อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, สุธัญญา พรหมสมบูรณ์, คัชชา กาญจนจันทร์

126-132