ความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย

Main Article Content

อาภา ด่านธานินทร์
โอปอล์ สุวรรณเมฆ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในกระบวนการเพาะปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย จำนวน 215 คน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จำหน่าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ สามารถทำนายความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (Sig.<0.05) ซึ่งสามารถทำนายได้ร้อยละ 39.3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกริกศักดิ์ พรุเพชรแก้ว. 2550. พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ธงชัย คำโคตร และ นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์. 2554. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ยางพารา
ฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ 7. 32: 9-14.
นงรักษ์ บุญขวาง. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการนวัตกรรม), มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ภัทราภรณ์ เพชรฤทธิ์. 2551. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่ได้รับจากการยอมรับปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมืองจังหวัดสงขลา. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนสังคมศาสตร์), มหาวิทยาเกษตรศาสตร์.
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2552 - 2557. แหล่งที่มา : http://www.
oae.go.th/download/FactorOfProduct/Fertilizer_value49-54.html, 1 ธันวาคม 2558.
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย. 2554. รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ปี 2554 และ 2555. แหล่งที่มา :
www.cgdnongkhai.com, 28 ตุลาคม 2557.
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2558. สินค้าส่งออกสำคัญของไทย. แหล่งที่มา : www2.ops3.moc.go.th, 1 ธันวาคม 2558.
อัครพงศ์ อั้นทอง. 2550. คู่มือการใช้โปรแกรม EViews เบื้องต้น: สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ. สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อะนุพร อยู่สุข. 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาทิตยา อายุยืน. 2544. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยสำเร็จรูปของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Cochran, W.G. 1997. Sampling Techniques, New York. John Wiley and Sons.
Eric Teague Knepper. 2002. Factors affecting the use of fertilizer by small- and medium-sized farming households in Zambia,
1997 to 2000. Master’s thesis, Department of Agriculture and Natural Resources, Michigan State University.