การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์

Main Article Content

พจนา สีขาว

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2557. การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยเพอลิเมอร์ร่วมกับ Rhodamine-B ต่อการเรืองแสงและคุณภาพเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศลูกผสม. แก่นเกษตร. 42 (1) (พิเศษ): 124-129.
ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2559. ผลของการเคลือบร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin B ต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ.
แก่นเกษตร. 44(1) (พิเศษ): 334-338.
ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา. 2534. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม. ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์. 2552. ดีเอ็นเอบอกเอกลักษณ์สำหรับการเคลือบเมล็ดและการตรวจวัดด้วยยีนเซ็นต์เซอร์. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 6-9 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่.
พจนา สีขาว, ปยิ ะศักดิ์ ชอ่มุ พฤกษ ์และ บุญมี ศิริ. 2553. เอกลักษณ์ของเมล็ดพันธ์แุ ตงกวาจากการเคลือบด้วยดีเอ็นเอ. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. 41(2) (พิเศษ): 485-488.
พจนา สีขาว, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และบุญมี ศิริ. 2555. ศึกษาการสร้างเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม
โดยการใช้สารพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสง. แก่นเกษตร. 40(พิเศษ): 163-170.
พจนา สีขาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ และ บุญมี ศิริ. 2558. เสถียรภาพของการเรืองแสงหลังการเคลือบและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเมล็ด
พันธุ์แตงกวา. แก่นเกษตร. 43(1) (พิเศษ). 89-95.
พิสิทธิ์ สุทธิอารมณ์ และ ภารุณี ถนอมเกียรติ. 2535. Tablet Coating. แผนกวิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
เพียรกิจ แดงประเสริฐ. 2530. ยาเม็ด. ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภาณี ทองพำนัก วุฒิชัย ทองดอนแอ ประภาส ประเสริฐสูงเนิน กนิษฐา สังคะหะ และญาณี มั่นอ้น. 2540. การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์
พืชและการใช้ประโยชน์. รายงานผลการวิจัยประจำปี ทุนอุดหนุนวิจัยปี 2540. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2551. ก้าวล้ำกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-
plant/plant-ku/plant_00.html. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552.
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย. 2554. เข้าถึงได้จาก: http://www.thasta.com สืบค้นเมื่อ : 15 สิงหาคม 2557
สายสุดา โยวราช. 2557. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ผ่านการเคลือบร่วมกับฮอร์โมนพืช. ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี.
สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 52 หน้า.
อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา. 2548. สารเคลือบ: เอกสารคำสอน ระดับปริญญาตรี กระบวนวิชา สารช่วยสำหรับรูปแบบยาเตรียมของแข็ง.
สายวิชาวิทยาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 50 หน้า.
Advance Seed. 2011. Seed coating:diagrammatic illustration of the agricote process. Available at http://wildweb.co.za/
CLIENTS/AdvanceSeed/seed_coating.php. Cited on 18 October 2011.
Cai, Y. 2009. Several new anti-counterfeiting technologies for packaging. Shanghai Packaging 2:40–41.
Copeland, L.E. and McDonald, M.B. 1995. Seed Science and Technology. Champ & Hall: New York.
Ester, A., Putter, H. and Bilsen, J.G.P.M. (2003). Film coating the seed of cabbage (Brassica oleracaea L. convar.
Capitata L.) and cauliflower (Brassica oleracea var.IL.) with imidacloprid and spinosad to control insect pest. Crop
Protection, 22(5), 761-768.
Francis P.S., Adcock, J.L., Costin, J.W., Purcell, S.D., Pfeffer, F.M. and Barnett, N.W. (2008). Chemiluminescence detection
of opium poppy (Papaver somniferum) alkaloids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 48, 508-518.
Gao, H. and Zhou, R. 2005. The development trend of seed anti-counterfeitting packaging. Seed World, 9, 6-7.
Greipsson, S. 2001. Effects of stratification and GA3 on seed germination of a sand stabilizing grass leymus arenarius used
in reclamation. Seed Science and Technology, 29, 1-10.
Guan, Y., Hu, J., Li, Y. and Zheng, Y. 2011. A new anti-counterfeiting method: fluorescent labeling by safranine T in
tobacco seed. Acta Physiologiae Plantarum, 33, 1271-1276.
Guan, Y., Li, Y., Hu, J., Ma, W., Zheng, Y. and Zhu, S. 2013a. A new effective fluorescent labeling method for
anti-counterfeiting of tobacco seed using Rhodamine B. Australian Journal of Crop Science, 7, 234-240.
Guan, Y., Wang, J., Hu, J., Li, Y., Ma, W., Hu, W. and Zhu, S. 2013b. Pathway to keep seed security: The application of
fluorescein to identify true and fake pelleted seed in tobacco. Industrial Crops and Products, 45, 367-372.
McDonald, M.B. and Kwong, F.Y. 2005. Flower Seed Biology and Technology. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Pamuk, S.G. 2004. Controlling water dynamic in Scots pine (Pinus sylvertris L.) seed before and during seedling emergence.
Doctoral Thesis. Department of Silviculture, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala, SWEDEN.
Qiu, J., Renmin, W., Jizhi, Y. and Jin, H. 2005. Seed film coating with uniconazole improves rape seedling growth in relation
to physiological changes under water logging stress. Plant Growth Regulation, 47, 75-81.
Sikhao, P., Chaumpluk, P. and Siri, B. 2014a. Seed coating with DNA for anti-counterfeiting of cucumber seeds. Khon Kaen
Agriculture Journal, 42(1), 473-477.
Sikhao, P., Teerapornchaisit, P., Taylor, A.G and Siri, B. 2014b. Seed coating with riboflavin, a natural fluorescent compound,
for authentication of cucumber seeds. Seed Science and Technology, 42, 171-179.
Taylor, A.G. and Harman, G.E. 1990. Concepts and technologies of selected seed treatments. Annual Review of
Phytopathology, 28, 321-339.
Tian, Y., Wang, Q., Hu, J., Wang, J. and Guan, Y. 2013. Application of fluorescent dyes for falsification-preventing of pea
seeds (Pisum sativum L.). Australian Journal of Crop Science, 7, 147-151.
Tian, Y., Li, Z., He, F., Guan, Y., Zhu, S. and Hu, J. 2014. A novel anti-counterfeiting method: Application and decompositionof
RB for broad bean seeds (Vicia faba L.). Industrial Crops and Products, 61, 278-283.
Wang, ZH. 2009. Anti-counterfeiting technologies grow by leaps and bounds in the market. Print Today, 2, 76–79.
Welbaum, G. 1997. Seed development and germination. Field Crops Research, 54(1), 85.
World Bank 2014. Overview of the seeds sector. cited on 29 July 2014. available at: https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/17604/839040NWP0Afri0no30382116B00PUBLIC0.pdf?sequence=1.