การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าว กรณีศึกษาเกษตรกร ผู้เช่าที่ดินกับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Main Article Content

ภานุพงศ์ ลานุช
ธำรงค์ เมฆโหรา
รพีพรรณ คันธะวิชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ผลิตข้าว 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้เช่าที่ดินกับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน 3) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการผลิต
ข้าวของเกษตรกรผู้เช่าที่ดินและเจ้าของที่ดิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเกษตรกรในเขตตำบลพระอาจารย์ อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 86 ราย ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนทั้งหมดในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร
เจ้าของที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 4,826.01 บาท ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,840.12 บาทและต้นทุนคงที่เฉลี่ย 985.89
บาท และเกษตรกรผู้เช่าที่ดินต้นทุนทั้งหมดในการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ยไร่ละ 5,191.49 บาท ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 3,616.61 บาทและต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,574.88 บาท ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน
เฉลี่ยไร่ละ 8,353.83 บาท กำไรสุทธิไร่ละ 3,527.82 บาท ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรผู้เช่าที่ดิน
เฉลี่ยไร่ละ 8,402.40 บาท กำไรสุทธิไร่ละ 3,210.91 บาท ผลการวิเคราะห์สมการการผลิตข้าวด้วยสมการการผลิต
Cobb - Douglas พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีประสิทธิภาพการผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการใช้แรงงานคน
เกินความจำเป็น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุฑาทิพย์ สองเมือง สุทธิ ชัยพฤกษ์ สัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี. 2551. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์และ
ข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกรในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ปทุมธานี.
สุภา อินทปัชฌาย์. 2546. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตข้าว กรณีการปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ำตม
และการปลูกข้าวแบบล้มตอซัง. วิทยานิพนธ์. วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก. 2556. ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร. [Online].Available: http://www.nakhonnayok.doae.go.th/index01.
html [10 มกราคม 2557].
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก.2556.ข้อมูลการเกษตรปี 2556 จังหวัดนครนายก. [Online].Available: http://www.nakhonnayok.
doae.go.th/pdf/4%20group/yudtasat/apapon/plan2556/agricultural%20information2013.pdf [10 มกราคม 2557].