สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชันการเกษตร: ความพร้อม และ การยอมรับ ความพร้อม และ การยอมรับ

Main Article Content

สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล

บทคัดย่อ

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารของชุมชนเกษตรอีสานใต้ โดยใช้แบบสอบถามและสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต้นแบบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่บ่งบอกถึงความพร้อมและความพึงพอใจของชุมชนเกษตรที่เป็นผู้เที่ยวชมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ 169 คน พบว่ามีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 89.9 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อแอปพลิเคชันต้นแบบในระดับดีมาก โดยแบ่งเป็นค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.60 ค่าเฉลี่ยด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ 4.46 และค่าเฉลี่ยด้านความสนใจในการใช้งาน 4.38 จากผลการศึกษาระบุได้ว่าชุมชนเกษตรของภูมิภาคอีสานใต้มีความพร้อมในการติดต่อสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลในช่องทางการสื่อสารแบบสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน จึงสรุปแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ว่า ชุมชนเกษตรอีสานใต้มีความพร้อมและความพึงพอใจในการใช้งานสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันที่มีเนื้อหาทางการเกษตร และพบว่ามีความคาดหวังความสวยงามในระดับหนึ่ง และยังต้องการแรงจูงใจในการใช้งานแอปพลิเคชันลักษณะนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์. 2561. แนวทางการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน: ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม.

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36(3): 23-31.

สรธรรม เกตตะพันธุ์ และดุสิต อธินุวัฒน์. 2561. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Organic Ledger สำหรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส). Thai Journal of Science and Technology 7(4): 355-370.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2561. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน. พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1).

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. http://www.nso.go.th/ (21 สิงหาคม 2562).

Ajayi, A. O., Alabi, O. S., and Okanlawon, B. I. 2018. Knowledge and perception of farmers on the use of information and communication technology (ICT) in Ife-Central Local Government Area of Osun State: Implications for rural development. Journal of Agricultural Extension and Rural Development 10(3): 44-53.

Andrachuk, M., Marschke, M., Hings, C., and Armitage, D. 2019. Smartphone technologies supporting community-based environmental monitoring and implementation: a systematic scoping review. Biological Conservation 237: 430-442.

Beza, E., Steinke, J., Etten, J., Reidsma, P., Fadda, C., Mittra, S., Mathur, P., and Kooistra, L. 2017. What are the prospects for citizen science in agriculture? evidence from three continents on motivation and mobile telephone use of resource-poor farmers. PLOS One 12(5): 1-26.

Bonke, V., Fecke, W., Michels, M., and Musshoff, O. 2018. Willingness to pay for smartphone apps facilitating sustainable crop protection. Agronomy for Sustainable Development 38(5): 1-10.

Dehnen-Schmutz, K., Foster, G. L., Owen, L., and Persello, S. 2016. Exploring the role of smartphone technology for citizen science in agriculture. Agronomy for Sustainable Development 36(51): 1-8.

Haile, M. G., Wossen, T., and Kalkuhl, M. 2019. Access to information, price expectations and welfare: the role of mobile phone adoption in Ethiopia. Technological Forecasting & Social Change 145: 82-92.

Harpe, S. E. 2015. How to analyze Likert and other rating scale data. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 7(6): 836-850.

Helminen, J., Myllynpaa, V., Apiola, M., Dayoub, M., Westerlund, T., and Sutinen, E. 2018. Community climate services for small-scale farmers in Tanzania. In Proceedings of the 2018 IST-Africa Week Conference. pp. 1-9. n.p.

Kabbiri, R., Dora, M., Kumar, V., Elepu, G., and Gellynck, X. 2018. Mobile phone adoption in agri-food sector: are farmers in

Sub-Saharan Africa connected?. Technological Forecasting & Social Change 131: 253-261.

Ma, W., Grafton, Q. R., and Renwick, A. 2018. Smartphone use and income growth in rural China: empirical results and policy implications. Electronic Commerce Research 20(3):1-24.

Man, K., and Setiawan, H. 2018. The use of technology improves the sales value of farmers. Journal Inotera 3(2): 76-80.

Misaki, E., Apiola, M., Gaiani, S., and Tedre, M. 2018. Challenges facing sub Saharan small scale farmers in accessing farming information through mobile phones: a systematic literature review. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries 84(4): 1-12.

Pivoto, D., Waquil, P. D., Talamini, E., Finocchio, C. P. S., Corte, V. F. D., and Mores, G. V. 2018. Scientific development of smart farming technologies and their application in Brazil. Information Processing in Agriculture 5: 21-32.

Riaz, W., Durrani, H., Shahid, S., and Raza, A. A. 2017. ICT intervention for agriculture development: designing an IVR system for farmers in Pakistan. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies and Development. pp. 1-5. n.p.

Wearesocial. 2019. Internet use: device perspective. Wearesocial. https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates (24 February 2019).