วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-24

สมบัติของดินนาภายใต้สภาวะอัลกัลบลูมหรือน้ำชลประทานที่ไม่เหมาะสม

แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), จริยา อามาตย์มนตรี, อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์, ชัยภัทร คงแก้ว

1-10

ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสมบัติทางเคมีของดินเปรี้ยวจัดพื้นบ่อเลี้ยงปลา

ปวรรณรัตน์ วงษ์ที, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์, ดาวจรัส เกตุโรจน์, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ชุมพล ศรีทอง, สุรดนัย อักษรถึง

11-21

คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของไบโอแคลเซียมจากก้างปลาทูน่าโดยวิธีการสกัด

ภาวิตา จินตนานฤมิตร, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์

22-29

การขยายพันธุ์เอื้องแซะในหลอดทดลอง

กุหลาบทอง บัวสะหวัน, วุฒิพงษ์ ทองใบ, รักชนก โคโต

30-38

ความสามารถในการรวมตัวของลักษณะผลผลิตและความต้านทาน ต่อเชื้อ Pepper yellow leaf curl Thailand virus ในพริก (Capsicum annuum L.)

ธวัชชัย มศิริยานันท์, หทัยรัตน์ กิ่งกำปัง; สมศักดิ์ ครามโชติ; สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, นครินทร์ จี้อาทิตย์, Wen-Shi Tsai, Sanjeet Kumar, พัชราภรณ์ สุวอ

39-48

ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ ของสุกรพื้นเมืองไทย

เนตรอนงค์ ผลเกตุ, จันทร์พร เจ้าทรัพย์, พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ, กมล ฉวีวรรณ, วิไลวรรณ แทนธานี, รณชัย สิทธิไกรพงษ์

49-56