ความสามารถในการรวมตัวของลักษณะผลผลิตและความต้านทาน ต่อเชื้อ Pepper yellow leaf curl Thailand virus ในพริก (Capsicum annuum L.)

Main Article Content

ธวัชชัย มศิริยานันท์
หทัยรัตน์ กิ่งกำปัง
สมศักดิ์ ครามโชติ
สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
นครินทร์ จี้อาทิตย์
Wen-Shi Tsai
Sanjeet Kumar
พัชราภรณ์ สุวอ

บทคัดย่อ

    Pepper yellow leaf curl Thailand virus (PepYLCTHV) เป็นปัญหาที่สำคัญต่อการผลิตพริก การใช้พันธุ์ต้านทานต่อเชื้อไวรัสจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการรวมตัวด้านผลผลิต และความต้านทานต่อ PepYLCTHV ในพริกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 จำนวน 13 คู่ผสมจากแผนการผสมแบบ test cross เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อแม่ 14 สายพันธุ์ และพันธุ์อ่อนแอเปรียบเทียบ 1 สายพันธุ์ (KM-P13001-4) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทำ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 5 ต้น ผลการทดลองพบว่าพริกพันธุ์แขกดำ มีค่าความสามารถในการรวมตัว (GCA) ของผลผลิตสด และผลผลิตแห้งสูงที่สุดคือ 170.43 และ 54.84 ตามลำดับ สำหรับลักษณะการเกิดโรคใบหงิกเหลือง พันธุ์แม่ที่มีค่า GCA ต่ำที่สุดคือพันธุ์หัวเรือเบอร์ 7 เท่ากับ -1.54 ในส่วนของลูกผสมพบว่า คู่ผสม KM-P13052-10-2 x 9853-123, KM-P13052-8-2 x 9853-123, ยอดสนเข็ม 80 x 9853-123 และ PP0537-7504 x 9853-123 มีค่าความดีเด่นเหนือพ่อแม่ในลักษณะผลผลิตสูงที่สุดคือ %MP เท่ากับ 148.98%, 257.96%, 46.56% และ 68.63% และ %HP เท่ากับ 140.60%, 239.47%, 23.08% และ 45.76% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามลูกผสมทั้ง 13 คู่ผสมแสดงอาการอ่อนแอต่อโรค ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองพริกเป็นแบบยีนด้อย นอกจากนั้นพบว่า คู่ผสมหัวเรือเบอร์ 7 x 9853-123 มีระดับการเกิดโรคต่ำที่สุดคือ 3.3 และมีเปอร์เซ็นต์ความดีเด่นเหนือพ่อแม่ต่ำที่สุดคือ -28.57 ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์พริกทนทานต่อเชื้อ PepYLCTHV ได้  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ญาณิศา แสงสอดแก้ว. 2561. สมรรถนะการรวมตัวของพริก (Capsicum annuum L.) ต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปราโมทย์ พรสุริยา. 2557. การวิเคราะห์ทางไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช. กรุงเทพ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

พัชราภรณ์ สุวอ และสุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557. สมรรถนะการรวมตัวทั่วไปและการรวมตัวเฉพาะของลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนส

ในพริกชนิด Capsicumannuum L. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3): 935-940.

พัชราภรณ์ สุวอ. 2560. โรคไวรัสใบหงิกเหลืองในพริก และแนวทางในการจัดการโรค. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35(2): 147-152.

Anaya-Lopez, J. L., Torres-Pacheco, I., Gonzalez-Chavira, M., Garzon-Tiznado, J. A., and Pons-Hernandez, J. L. 2003.

Resistant to Geminivirus mixed infections in Mexican wild peppers. Horticultural Science 38(2): 251-255.

Barchanger, D. W., Jeeatid, N., Lin, S. W., Wang, Y. W., Lin, T. H., Chan, Y. L., and Kenyon, L. 2019. A novel source of resistance to Pepper yellow leaf curl Thailand virus (PepYLCTHV) (Begomovirus) in chile pepper. International Society for Horticultural Science 54(12): 2149-2149.

Chatchawankanphanich, O., and Maxwell, D. P. 2002. Tomato leaf curl Karnataka virus from Bangalore, India, appears to be

a recombinant Begomovirus. Phytopathology 92(6): 637-645.

Chiemsombat, P., Srikamphung, B., Yule, S., and Srinivasan, R. 2018. Begomoviruses associated to pepper yellow leaf curl disease in Thailand. Journal of Agricultural Research 3(7): 1-11.

Firdaus, S., Heusden, A. V., Harpenas, A., Supena, E. D. J., and Vosman, B. 2011. Identification of silverleaf whitefly resistance

in pepper. Journal of Plant Breeding 130(6): 708-714.

Ghanim, M., Morin, S., Zeidan, M., and Czosnek, H. 1998. Evidence for transovarial transmission of Tomato yellow leaf curl virus

by its vector, the whitefly Bemisiatabaci. Journal of Virology 240: 295-303.

Ganefianti, D. W., Hidayat, S. H., and Syukur, M. 2015. Genetic study of resistance to Begomovirus on chili pepper by

Hayman’s diallel analysis. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology 5(6):

-432.

Ghanim, M., and Czosnek, H. 2000. Tomato yellow leaf curl geminivirus (TYLCV-Is) is transmitted among whitefly (Bemisiatabaci)

in a sex-related manner. Journal of Virology 74(10): 4738-4745.

Jamsari, J., and Pedri, J. 2013. Complete nucleotide sequence of DNA A-like genome and DNA-B of monopartite

Pepper yellow leaf curl virus, adominant begomovirus infecting Capsicum annnuum L. in West Sumatra Indonesia.

Asian Journal of Plant Pathology 7(1): 1-14.

Kenyon, L., Tsai, W. S., Shih, S. L., and Lee, L. M. 2014. Emergence and diversity of begomoviruses infecting solanaceous crops

in East and Southeast Asia. Virus Research 186: 104-113.

Kumar, S., Kumar, S., Sing, M., Sing, A. K., and Rai, M. 2006. Identification of host plant resistance to Pepper leaf curl virus in chilli (Capsicum species). Scientia Horticulturae 110: 359-361.

Kumar, S., Kumar, R., Kumar, S., Singh, M., Rai, A. B., and Rai, M. 2009. Reaction of Pepper leaf curl virus field resistance of chilli (Capsicum annuum L.) genotypes under challenged condition. Vegetable Science 36(2): 17-22.

Rai, V. P., Kumar, R., Singh, A. K., and Kumar, S. 2014. Monogenic recessive resistance to Pepper leaf curl virus in an interspecific cross of Capsicum. Scientia Horticulturae 172: 34-38.

Sprague, G. F., and Tatum, L. A. 1942. General VS. specific combining ability in single crosses of corn. SIAM-ASA Journalon Uncertainty Quantification 34: 923-932.

Tsai, W. S., Shih, S. L., Kenyon, L., Green, S. K., and Jan, F. J. 2011. Temporal distribution and pathogenicity of the predominant tomato-infecting begomoviruses in Taiwan. Plant Pathology 60: 787-779.