ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของหมอดินอาสาในการดำเนินงานของ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ชัยยุทธ แม้นสมุทร
พัฒนา สุขประเสริฐ
นันทภพ ชลเขตต์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของหมอดินอาสา จังหวัดสมุทรปราการ 2)
การเปิดรับข่าวสารและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อแต่ละประเภท 3) ความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของหมอดินอาสากับความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
จากสื่อ กับความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 151 ราย จากประชากรที่เป็นหมอดินอาสาทั้งหมด 235 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) หมอดินอาสา จังหวัดสมุทรปราการ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุโดยเฉลี่ย 49.77 ปี เป็นหมอดินอาสามาแล้ว 15 – 23 ปี 2) หมอดินอาสาส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อเผยแพร่ทุกประเภท โดยให้ความน่าเชื่อถือกับข่าวสารในระดับมาก จากสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม
และสื่อสังคม ในระดับปานกลาง จากสื่อสิ่งพิมพ์ 3) หมอดินอาสามีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการโดยรวมในระดับปานกลาง ( = 3.35) โดยรายด้านที่พบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านแผนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ( = 3.47) 4) จำนวนปีของการเป็นหมอดินอาสา
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการดำเนินงานโดยรวมและในบางด้านของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
5) ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อกับความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์โดยรวม แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความน่าเชื่อถือของสื่อสิ่งพิมพ์
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับด้านสถานที่และบุคคลของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความน่าเชื่อถือของสื่อ
กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับด้านการผลิตพันธุ์พืชและวัสดุอุปกรณ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์
และการพัฒนาที่ดิน และด้านสถานที่และบุคคลของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนมี
ความสัมพันธ์กับด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาที่ดิน และด้านสถานที่และบุคคลของ
สถานีพัฒาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. หมอดินอาสา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2.กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2558. คู่มือการพัฒนาที่ดิน สำหรับหมอดินอาสาและกษตรกร. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร.
กรมพัฒนาที่ดิน . 2560. ทำเนียบหมอดินอาสา สำนกั งานพัฒนาที่ดินเขต1. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กรุงเทพมหานคร.
กิติมา สุรสนธิ. 2533. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทัศนีย์ บุญเคล้า. 2554. ปัจจัยทีมี่ผลต่อบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดนครพนม, เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธนู สรเสนีย์. 2541. การปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านของกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ดินและน้ำจังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์
ปริญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรทิพย ์เอื้อประเสรฐิ . 2545. ความรู้เกี่ยวกบั การใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวของหมอดินอาสาในพืน้ ที่ภาคกลาง,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การศึกษาผู้ใหญ่). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มยุรี ประกอบแสง. 2552. ความพึงพอใจของเกษตรกรทีมี่ต่อการฝึกอบรมหลกั สูตรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบในกลุ่มภายใต้โครงการผลักดัน
การส่งออกกล้วยไม้ ปี2551. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วธัญญู พัฒชะนะ. 2557. ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่,
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิชัย มณีวงษ์. 2543. สถานภาพความต้องการและปัญหาการใช้สือ่ เพือ่ การฝึกอบรมของหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการศึกษา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา องค์วิวิธสุวร. 2550. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำตำบลในพื้นที่ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุนันท์ โยธานันท์. 2548. การปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านของกรมพฒั นาที่ดินในการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
Yamane, T. 1973. Statistics : An Introduction Analysis. New York: Harper and Row.