เผยแพร่แล้ว: 2019-09-25

การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุนเชียงผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้ง

ศุภชัย ภูลายดอก, หนูเดือน สาระบุตร, พนิดา วงศ์ปรีดี, วิระจิตร คุณราษฎร์, พรประภา ชุนถนอม, อรนุช สีหามาลา

414-426

การแก้การพักตัวของเมล็ดเท้ายายม่อม

ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา, ศิริพร มุลาลินน์, สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ

446-451

ศักยภาพและความเหมาะสมของดินที่ปลูกยางพาราในจังหวัดขอนแก่น

ชนินทร์ ปาสาเนย์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, วันเพ็ญ วิริยะกิจนทิกุล

489 - 497