การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุนเชียงผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้ง

Main Article Content

ศุภชัย ภูลายดอก
หนูเดือน สาระบุตร
พนิดา วงศ์ปรีดี
วิระจิตร คุณราษฎร์
พรประภา ชุนถนอม
อรนุช สีหามาลา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของกุนเชียงผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งเปรียบเทียบกับ
กุนเชียงที่ไม่ได้ผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้ง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากุนเชียงที่ผสม
กุ้งฝอยน้ำจืดแห้งมีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดแลคติกสูงกว่ากุนเชียงที่ไม่มีการผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับค่า aw และปริมาณความชื้นของทุกตัวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาใน
การเก็บ ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสี L* a* b* ความแน่นเนื้อ และความเหนียว มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่
เก็บ สำหรับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และราของกุนเชียงทุกตัวอย่างพบว่ามีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกุนเชียงหมู (มผช.103/2546) สำหรับคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสพบว่ากุนเชียงทั้งสองชนิด
มีค่าคะแนนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าคะแนนการยอมรับรวมมากกว่า 6.80 กุนเชียง
ที่ผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งสามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันในกุนเชียงได้ในระหว่างการเก็บรักษา โดยมีค่า
TBA value น้อยกว่าตัวอย่างกุนเชียงที่ไม่ได้ผสมกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในทุกสัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กลมุ่ งานวเิ คราะหอ์ าหารและโภชนาการ. 2544. ตารางแสดงคณุ ค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. พมิ พค์ รัง้ ที่ 1. กลมุ่ งานวเิ คราะหอ์ าหาร
และโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 132 หน้า.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. 2546. กุนเชียงหมู. [Online]. Available: https://www.app.tisi.go.yh/otop/pdf_file/tcps103_46.pdf
[10 พฤศจิกายน 2556].
ศุภชัย ภูลายดอก หนูเดือน สาระบุตร พนิดา วงศ์ปรีดี วิระจิตร คุณราษฎร์ พรประภา ชุนถนอม และ อรนุช สีหามาลา. 2558. การศึกษา
อัตราส่วนที่เหมาะสมของเนือ้ หมูและกุ้งฝอยน้าจืดแห้งในการผลิตกนุ เชียงจากกุ้งฝอย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 503-511.
อัญชุลี เลิศสงคราม. 2558. การใช้ประโยชน์ของไคโตแซนในการยดื อายุของอาหารและเครื่องดื่ม . วารสารเพื่อการวิจยั และพฒั นาองค์การ
เภสัชกรรม. 22(1): 23-26.
Aguirrezábal, M. M., J. Mateo, M. C. Domínguez. and J. M. Zumalacárregui. 2000. The effect of paprika, garlic and salt on
rancidity in dry sausages. Meat Sci. 54: 77–81.
AOAC. 1990. Official methods of analysis. 15th ed. Washington, DC: Association of Official Agricultural Chemists.
Banwart, J. G. 1979. Basic food microbiology. Westport, Connecticut: AVI Publishing.
Botsoglou, N.A., D.J. Fletouris, G.E. Papageorgiou, V.N. Vassilopoulos, A.J. Mantis. and A.G. Trakatellis. 1994. A rapid,
sensitive, and specific thiobarbituric acid method for measuring lipid peroxidation in animal tissues, food, and feedstuff
samples. J. Agri. Food Chem. 42: 1931-1937.
Chawla, S. P. and R. Chander. 2004. Microbiological safety of shelf stable meat products prepared by employing hurdle
technology. Food Control. 15: 559–563.
García, M.L., R. Domínguez, M. D. Gálvez, C. Casas. and M. D. Selgas. 2002. Utilization of cereal and fruit fibers in low fat
fermented sausages. Meat Sci. 60: 227–236.
Guo, H-L., D-C. Liu and M-T. Chen. 2003. Color Stability of Chinese-Style Sausage Inoculated with Staphylococcus
Carnosus and Staphylococcus Xylosus. Asian-Aust. J. Anim. Sci.: 16(4): 570-574.
Gray, J. J., E. A. Gomaa. and D. J. Buckley. 1996. Oxidative quality and shelf life of meats. Meat Sci. 43(Suppl.):
S111–S123.
Hedrick, H. B., E. D. Aberle, J. C. Forrest, M. D. Judge. and R. A. Merkel. 1994. Principles of Meat Science. Iowa: Kendall/
Hunt Publishing Company.
Kuo, C.C. and C.Y. Chu. 2003. Quality characteristics of Chinese sausages made from PSE pork. Meat Sci. 64: 441–449.
Lin, K-W. and J-Y. Chao. 2001. Quality characteristics of reduced-fat Chinese-style sausage as related to chitosan’s
molecular weight. Meat Sci. 59: 343-351.
Plitman, M., Y. Park. and A. J. Sinskey. 1973. Viability of Staphylococcus aureus in intermediate moisture meats. J. Food
Sci. 38: 1004–1008.
Raksakulthai, N., S. Chantikul. and M. Chaiyawat. 2004. Production and storage of Chinese style fish sausage from Hybrid
Clarias Catfish. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 38: 102–110.