ผลของกรดจิบเบอเรลลิกและเบนซิลอะมิโนพิวรีนต่อการชักนำตาข้างมะเดื่อฝรั่ง พันธุ์แบล็คเจนัว

Main Article Content

วีรภัทร ปั้นฉาย
ดรุณี นาพรหม
นพพร บุญปลอด

บทคัดย่อ

          การศึกษาผลของกรดจิบเบอเรลลิกและเบนซิลอะมิโนพิวรีนต่อการแตกตาข้างของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.)
พันธุ์แบล็คเจนัว ณ แปลงทดลองไม้ผล สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการชักนำตาข้างของมะเดื่อฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 7 ตา กรรมวิธีประกอบด้วย 1) น้ำเปล่า (ชุดควบคุม)
2) GA4+7 ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) GA4+7 ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 4) GA4+7 ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ BA 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการป้ายสารในแต่ละกรรมวิธีลงบนตาข้าง ผลการทดลองพบว่า การใช้ GA4+7 ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 150 มิลลิกรัมต่อลิตร และ GA4+7 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกระตุ้นการแตกตาข้างได้เร็ว และมากกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 20.33 และ 12.67 วัน ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมที่มีการแตกตาเฉลี่ย 39.66 วัน อีกทั้งยังมีเปอร์เซ็นต์การแตกตาเฉลี่ยเท่ากับ 61.90% และ 85.71% ตามลำดับ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกตาเท่ากับ 14.28% นอกจากนี้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทั้งสองกรรมวิธียังให้ความยาวยอดและจำนวนใบมากกว่ากรรมวิธีควบคุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. 2562. สวนคุณลีกับการปลูกมะเดื่อฝรั่งในประเทศไทย. https://www.technologychaoban.com/bulletnewstoday/article_97008. (22 ธันวาคม 2562).

ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์. 2550. การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Elfving, D. C., and Visser, D. B. 2007. Improving the efficacy of cytokinin applications for stimulation of lateral branch development

in young sweet cherry trees in the orchard. HortScience 42(2): 251-256.

FAO. 2020. FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data. (20 April 2020).

Flaishman, M. A., Rodov, V., and Stover, E. 2008. The fig: botany, horticulture, and breeding. Horticultural Reviews 34: 113-196.

Foley, J. T., and Keever, G. J. 1993. Chemically induced branching of Vinca minor. Journal of Environmental Horticulture 11(4):

-152.

Ghehsareh, M. G., and Khosh-Khui, M. 2016. Effect of indole-3-butyric acid, putrescine and benzyladenine on rooting and

lateral bud growth of Ficus elastica Roxb. ex Hornem leaf-bud cuttings. Indian Journal of Horticulture 73(1): 25-29.

Heng, H. T. 2019. Figs are trending in Southeast Asia. https://www.mintel.com/blog/food-market-news/figs-are-trending-

in-southeast-asia. (11 August 2020).

Jones, B., Gunnereas, S. A., Petersson, S. V., Tarkowski, P., Graham, N., May, S., Dolezal, K., Sandberg, G., and Ljung, K. 2010. Cytokinin regulation of auxin synthesis in Arabidopsis involves a homeostatic feedback loop regulated via auxin and cytokinin signal transduction. Plant Cell 22(9): 2956-2969.

Müller, D., and Leyser, O. 2011. Auxin, cytokinin and the control of shoot branching. Annals of Botany 107(7): 1203-1212.

Nishii, K., Wang, C., Spada, A., Nagata, T., and Möller, M. 2012. Gibberellin as a suppressor of lateral dominance and inducer of apical growth in the unifoliate Streptocarpus wendlandii (Gesneriaceae). New Zealand Journal of Botany 50(3): 267-287.

Robinson, T. L., and Miranda, S. M. 2014. Effect of promalin, benzyladenine and cyclanilide on lateral branching of apple trees

in the nursery. Acta Horticulturae 1042: 293-302.

Saracoglu, O., and Cebe, U. 2018. Cyclanilide treatments increase lateral branching of apple and pear nursery trees.

Applied Ecology and Environmental Research 16(4): 4575-4583.

Son, L., and Kuden, A. B. 2005. Dormex and Promalin affects fruit set and earliness of apricot (Prunus armeniaca) and

plum (Prunus domestica) cultivars. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33(1): 59-64.

Whiting, D., and Roll, M. 2015. Plant growth factors: plant hormones. Colorado Garden Show Inc., Colorado State University.

Yildirim, A. N., Koyuncu, F., San, B., and Kaçal, E. 2010. The Effect of promalin and heading treatments on lateral shoot formation in Pear Nursery Trees. Journal of Natural and Applied Sciences 14(1): 32-37.