เผยแพร่แล้ว: 2021-06-22

การทดสอบพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวชั่วที่ 1 ดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.)

ศราวุธ นันต๊ะภูมิ, สิทธิชัย พีระภาสกร, พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

101-108

การพัฒนารูปแบบการผลิตแบคทีเรียน้ำส้มสายชูสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสับปะรดไซเดอร์

สวรรยา ปัญญานันท์, วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร, ชนกภัทร ผดุงอรรถ, ลักษมี หมื่นศรีธาราม

141-147