ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ธงทิวัฒน์ ใจกระสัน
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 2) ปัจจัยด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 3) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ 5) ปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 60 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.12 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือเกษตรกรรม และไม่มีการประกอบอาชีพรอง รายได้จากการทำอาชีพ
ในภาคการเกษตร เฉลี่ย 183,333.33 บาท/ปี รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 16,400.00 บาท/ปี นอกเหนือจากการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในชุมชน และไม่ได้เป็นอาสาสมัครเกษตรในสาขาอื่น ๆ รวมถึงไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรการเกษตร ความรู้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.70 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69)
เป็นการปฏิบัติงานด้านติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก-ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.99) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีปัญหามากที่สุด คือ เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจัดหาให้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัณณิดา บุญยิ่ง. 2556. บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กันยารัตน์ สมบัติธีระ และยุพา ถาวรพิทักษ์. 2558. อัตราการตอบกลับแบบสอบถามและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราตอบกลับแบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลของการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในงานวิจัยด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวะสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2550. เชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. https:www.moac.go.th/adout-str_org. (11 กันยายน 2561).
จารุณี นครกัณฑ์. 2558. บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในงานส่งเสริมจังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต,
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ฉันทิดา กระทุ่มแก้ว. 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชำนาญ เมืองลอง. 2555. บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่อการส่งเสริมการเกษตรในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นงณพร ทับทิมทวีโชค. 2556. ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ที่มีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประวิช จรดำ. 2553. ความเป็นมาของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน. กรมส่งเสริมการเกษตร. asakaset.doae.go.th/a/history.html
(20 สิงหาคม 2561).
ผุสดี จันทร. 2556. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2545. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มาตรา 18. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. https:www.moac.go.th/adout-str_org (8 กันยายน 2561).
วริศรา ทรัพย์เกษม และสุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2559. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี. ว.วิทย.กษ. 48(1): 118-126.
วิไล อุส่าห์. 2556. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในจังหวัด อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมชาย ชาญณรงค์กุล. 2560. คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ฉบับปรับปรุง 2560. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการเกษตร.