เผยแพร่แล้ว: 2019-12-23

การประเมินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป

ภูวไนย ไชยชุมภู, วชิรญา อิ่มสบาย, วรลักษณ์ ประยูรมหิศร, ยงยุทธ พลับจะโปะ, อัญมณี อาวุชานนท์

581-589

ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและผลผลิตของพริกระยะผลอ่อน

ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, จำนอง โสมกุล, สลาลีวัลย์ แน่นแฟ้น, สมนึก ลี้สุขสมบูรณ์, คุณาธิป ไก่กา

590-597

การใช้เถ้าบอยเลอร์และกากตะกอนปาล์มร่วมกับมูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยหมัก

กัณฐิกา ยังมณี, ภัทรารัตน์ เทียมเก่า, อรพิน หนูทอง

604-611

การประเมินความสามารถในการทนเค็มของเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงในสภาพโรงเรือน

ธนพงศ์ เง่าพิทักษ์กุล, จำนอง โสมกุล, ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, รัชชานนท์ ทองแผ่น, วิทยา สารคุณ, อัญมณี อาวุชานนท์

635-641

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอนูเบียสคอนเจนซิสโดยใช้ Thidiazuron (TDZ)

ชานนท์ กล่อมกำแหง, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, บุปผา จงพัฒน์

642-647

ศึกษาการพัฒนาผลต่อสารพฤกษเคมีบางชนิดในผลพริกมัน ‘TVRC365’

อรเนตร กานต์บุญญา, จำนอง โสมกุล, พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง

662-668

ความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์, กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

686-692