ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำไวท์อนูเบียส

Main Article Content

อัจฉรา ศรีสว่าง
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช

บทคัดย่อ

พรรณไม้น้ำไวท์อนูเบียส (Anubias sp. ‘White’) เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ ลักษณะเด่นคือแผ่นใบสีขาว เส้นกลางใบและลำต้นสีเขียว แต่ขยายพันธุ์ช้า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ในระยะเวลาสั้น ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จากการทดลองนำชิ้นส่วนตายอดของต้นไวท์อนูเบียสฟอกฆ่าเชื้อด้วยชนิด ความเข้มข้น และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเชื้อที่ต่างกัน 7 ชุดการทดลอง หลังจากนั้นนำไปเลี้ยงบนอาหาร MS เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ต้นไวท์อนูเบียสที่ฟอกฆ่าเชื้อด้วยชนิด ความเข้มข้น และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเชื้อที่ต่างกัน มีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ อัตราการตาย อัตราการรอด และการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กระบวนการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับต้นไวท์อนูเบียส คือ 0.1% HgCl2 นาน 20 นาที มีอัตราการรอดสูง 90 เปอร์เซ็นต์ ด้านการเติบโต มีความสูง 2.20±0.95 มิลลิเมตรต่อชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวนต้น 1.26±1.19 ต้นต่อชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวนใบ 0.63±0.68 ใบต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และ ราก 1.26±1.04 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤติยา ธรุนนท์, จันทนา ไพรบูรณ์, ศุพร เปรมปรีด์ และชัชรี แก้วสุรลิขิต. 2557. การฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของผลหญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Aschron. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52. น. 114-121.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
กาญจนรี พงษ์ฉวี, รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์, วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย และวารุณีย์ คันทรง. 2554. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ Cryptocoryne affinis Hook.f, 1893. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมง.
ทิพวรรณ มหาวรรณ, ชัชรี แก้วสุรลิขิต และกาญจนรี พงษฉวี. 2555. ผลของโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaOCL) ที่มีผลต่อการฟอกดาวน้อย Pogoostemon helferi Hook f. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50. น. 375-383. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, อัจฉรี เรืองเดช, สมเกียรติ สีสนอง และสมชาย หวังวิบูลย์กิจ. 2560. ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำบูเซป Bucephandra sp. ว.เกษตรพระจอมเกล้า 35 (2): 95-103.
ภพเก้า พุทธรักษ์, วารุต อยู่คง และมณฑล สงวนเสริมศรี. 2554. การขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ.
ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19(1): 18-23.
ปณิธาน ทองแกมแก้ว และจักรกฤษณ์ พจนศิลป์. 2559. การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก. ว. เศรษฐศาสตร์รามคำแหง 2 (2): 2408-2643.
ประศาสตร์ เกื้อมณี. 2538. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. น. 158. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ปริญา สุคนธรัตย์, ทัศนี ขาวเนียม และสมปอง เตชะโต. 2558. การทำให้ชิ้นส่วนปลอดเชื้อและการชักนำแคลลัสจากชิ้นส่วนกาบใบของขมิ้นชันในหลอดทดลอง. ว. พืชศาสตร์สงขานครินทร์ 2(2): 36-40.
ปวีณา ภูมิสุธาพล, สุนิสา สายสืบ และสุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์. 2561. การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดแคลลัสในกนกนารี.
ว. วิทย.กษ. 49(1) (พิเศษ): 270-272.
บุญยืน กิจวิจารณ์. 2547. เทคโนโลยีเบื้องต้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาพืช. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรอุมา สองศรี, เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภานุภาศ ฤทธิไชย และอรุณพร อิฐรัตน์. 2555. การฟอกกำจัดเชื้อชิ้นส่วน Dioscorea birmanic
เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ว. วิทย์. กษ. 43(2) (พิเศษ): 637-640.
Badoni, A. and J.S. Chauhan. 2010. In Vitro sterilization protocol for microprppagation of Solanum tuberosum cv. ‘Kufri Himalini’. Academia Arena 2(4): 57-63.
Budavari, S. 1989. The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biological. New Jersey: Merck & Co..
Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A resived medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture.
Physiology Plant 15: 473-497.
Worthing, C.R., and S.B. Walker (eds.). 1983. The Pesticide Manual: A World Compendium. 7thed.
Croydon: British Crop Protection Council.