การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สู่อาหารเพื่อสุขภาวะในบ้านคอกช้าง ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
นิตยา จันกา

บทคัดย่อ

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะบ้านคอกช้าง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง-
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และการออกแบบรูปแบบกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การจัดเวทีการแลก-
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เห็นสถานะและศักยภาพทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน การจัดเวทีร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบการดำเนินงาน การเสริมศักยภาพผู้นำและแกนนำ การให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมทดลองปฏิบัติการจริง โดยออกแบบการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับไร่นาของเกษตรกร พัฒนากระบวนการเพื่อการเข้าถึงและการกระจายอาหารในครัวเรือน และพัฒนากระบวนการเพื่อพัฒนาการผลิตและอาหารจัดการโรค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ขนิษฐา นันทบุตร. 2556. คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ครรชิต พุทธโกษา. 2554. คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ถาวร ดีรุณ และสหัทยา วิเศษ. มปป. บทเรียนจากการจัดการความรู้ท้องถิ่นที่ลานสัก. กรุงเทพฯ: สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข (สรส.).
ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. 2542. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน.
วรรณา คำปวนบุตร. 2557. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานเชิงนิเวศวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ว. วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6(3): 5-21.
พนิดา จงสุขสมสกุล. 2562. การสื่อสาร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมสู่ความสุขพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง
และชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. ว. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 12(2): 109-121.
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน. 2557. คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อับดุลคอเล็ด เจะแต. 2557. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อัญรัตน์ วิเชียร, กรองทิพย์ ชัยชาญ และสุภาวดี มณีเนตร. 2561. กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตข้าว:
กรณีศึกษาตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. ว. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 11(2): 81-89.