ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมวิถีสู่สังคมเกษตรยั่งยืน

Main Article Content

อดิศักดิ์ อ่ำเทศ
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรีนเนท. 2563. อัพเดทข้อมูลเกษตรอินทรีย์โลก: ประเทศไทยได้เริ่มปักหมุดบนแผนที่เกษตรอินทรีย์โลก. https://www.greennet.or.th/2002-global (31 ตุลาคม 2563).

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ. 2560. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

ดุสิต อธินุวัฒน์, จินตนา อินทรมงคล, สมชัย วิสารทพงศ์, ปริญญา พรสิริชัยวัฒนา และลักษมี เมตปราณี. 2559. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วมคืออะไร?. Thai Journal of Science and Technology 5(2): 119-134.

นิรุจน์ ศรีเกษม ให้สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2563. อดิศักดิ์ อ่ำเทศ ผู้สัมภาษณ์. สถานการณ์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) แปดริ้ว. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปรรูปพืชผักและสมุนไพร.

พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย, เสถียร แสงแถวทิม, อรุษ นวราช และชฤทธิพร เม้งเกร็ด. 2562. การถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโซ่คุณค่าสามพรานโมเดล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สรธรรม เกตตะพันธุ์, กฤติเดช อนันต์, ดุสิต อธินุวัฒน์ และลักษมี เมตปราณี. 2561. ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)

ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7(4): 333-354.

สามพรานโมเดล. 2563. เกี่ยวกับสามพรานโมเดล. https://www.sampranmodel.com/ (31 ตุลาคม 2563).

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2562. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน. https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-dwl-preview-4 (31 ตุลาคม 2563).

Fonseca, M. F., Wilkinson, J., Egelyng, H., and Mascarenhas, G. C. C. 2008. The institutionalization of Participatory Guarantee Systems (PGS) in Brazil: Organic and fair trade initiatives. In Proceedings of the 16th IFOAM Organic World Congress, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), pp. 1-4.

IFOAM. 2008. Participatory Guarantee Systems: Case studies from Brazil, India, New-Zealand, USA, France. Germany: IFOAM.

IFOAM. 2014. Global Comparative study on interactions between social processes and Participatory Guarantee Systems.

Germany: Die Deutsche Bibliothek.

IFOAM. 2015. The global PGS newsletter updates on Participatory Guarantee Systems worldwide.

https://www.ifoam.bio/our-work/how/standards-certification/participatory-guarantee-systems/pgs-newsletter-archive

(1 November 2020).

IFOAM. 2018. IFOAM policy brief on how governments can recognize and support Participatory Guarantee Systems (PGS). Germany: IFOAM.

Joe, K. W. 2016. Organic agriculture in India and Participatory Guarantee Systems (PGS) a case study from West Bengal.

Jharkhand Journal of Development and Management Studies XISS, Ranch 14(2): 7037-7055.

Mary, V. G. 2007. Sustainable agriculture: Definitions and terms. Related terms. National Agricultural Library U.S. Department of Agriculture. https://www.nal.usda.gov/afsic/sustainable-agriculture-definitions-and-terms-related-terms (1 November 2020).

May, C. 2019. PGS guidelines : How to develop and manage Participatory Guarantee Systems for organic agriculture.

IFOAM - Organics International.

Moura de Castro, F., Katto-Andrighetto, J., Kirchner, C., and Flores Rojas, M. 2019. Why invest in Participatory Guarantee Systems?

Opportunities for organic agriculture and PGS for sustainable food systems. Rome: FAO and IFOAM -

Organic International.

Reijntjes, C., Haverkort, B., and Waters-Bayer, A. 1992. เกษตรยั่งยืนวิถีการเกษตรเพื่ออนาคต. แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญากุล พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

Willer, H., Schlatter, B., Travnicek, J., Kemper, L., and Lernond, J. 2020. The world of organic agriculture statistics and emerging trends 2020. Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM - Organics International.