เผยแพร่แล้ว: 2021-09-29

การเข้าอาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากต้นกล้าทุเรียนเสียบยอดพันธุ์หมอนทอง

กนกพร บุญญะอติชาติ, วรพล บรรณจิต, ประสิทธิ์ ดีวัฒนวงศ์, รุจิรา ดีวัฒนวงศ์

184-189

ผลของเวลาการให้อากาศต่อการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยเชื้อ Sacharomyces cerevisiae

ประยุทธ เสาทอง, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, บุญทิวา นิลจันทร์

206-214

ผลของเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดเผาะและเห็ดตับเต่า ต่อการเจริญของไม้ป่าและไม้โตเร็วบางชนิดในสภาพแปลงธรรมชาติ

ธนภักษ์ อินยอด, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, ศิรินทิพย์ ชัยมงคล, วีระชัย ฟองธิวงค์

215-223

ความตั้งใจซื้อบัวหลวงเพื่อใช้ประดับตกแต่งของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

ธมณ ธีระศรานนท์, เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, ปริชาติ แสงคำเฉลียง

224-230

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

วรรณรีย์ คนขยัน, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธานินทร์ คงศิลา

231-238