ศักยภาพของสปอร์แขวนลอยเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมการฟักและการพัฒนาของ กลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยสาเหตุรากปม (Meloidogyne incognita) ในมะเขือเทศ

Main Article Content

อังคณา โรจน์ประจักษ์
อมรศรี ขุนอินทร์

บทคัดย่อ

        เชื้อรา Trichoderma spp. สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น เศษซากพืช อินทรียวัตถุ และดิน โดยส่วนมาก
รู้จักกันดีในฐานะของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ มีการนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเชื้อราดังกล่าวสามารถเจริญได้รวดเร็ว และมีการสร้างเอนไซม์หรือสารทุติยภูมิในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการยับยั้งการพัฒนาของกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม Meloidogyne incognita ในมะเขือเทศ จากการทดสอบเชื้อราจำนวน 22 ไอโซเลต พบว่าเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลต T35-CO4, M4 และ O3-T34 สามารถลดการฟักตัวของกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างเส้นใยบริเวณกลุ่มไข่ที่ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 100% และทำให้กลุ่มไข่มีการฟักตัวเท่ากับ 1.33, 1.50 และ 2.00% ตามลำดับ (ชุดทดลองควบคุมเท่ากับ 80.60%) สำหรับการทดสอบในโรงเรือน พบว่าให้ผลสอดคล้องกัน คือเชื้อรา Trichoderma spp. ทั้ง 3 ไอโซเลต สามารถลดการเกิดปม และการสร้างกลุ่มไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อรา Trichoderma spp. นอกจากสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค และกระตุ้นความต้านทานของพืชได้แล้วนั้น ยังมีศักยภาพในการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อไส้เดือนฝอย ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาเพื่อการควบคุม และลดการเข้าทำลาย รวมถึงชะลอการพัฒนาของไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปมในพืชอื่น ๆ ได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิระเดช แจ่มสว่าง. 2553. ไตรโคเดอร์มา: เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พราวมาส เจริญรักษ์. 2559. ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma asperellum ในการลดโรคเมล็ดด่างส่งเสริมการเจริญเติบโต

และเพิ่มผลผลิตของข้าว. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม.

สมชาย สุขะกูล. 2549. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการควบคุม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Al-Hazmi, A. S., and TariqJaveed, M. 2016. Effects of different inoculum densities of Trichoderma harzianum and Trichoderma viride against Meloidogyne javanica on tomato. Saudi Journal of Biological Sciences 23(2): 288-292.

Aness, M., Tronsmo, A., Edel-Hermann, V., Hjeljord, L. G., Heraud, C., and Steinberg, C. 2010. Characterization of field isolates of Trichoderma antagonistic against Rhizoctonia solani. Fungal Biology 114(9): 691-701.

Arayarungsarit, L. 1987. Yield ability of rice varieties in fields infested with root-knot nematode. IRRI 12(5): 14.

Bigirimana, J., De Meyer, G., Poppe, J., Elad, Y., and Höfte, M. 1997. Induction of systemic resistance on bean (Phaseolus vulgaris) by Trichoderma harziamum. Ghent University; Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen 62: 1001-1007.

Calderón, A. A., Zapata, J. M., Muñoz, R., Pedreño, M. A., and Barceló, A. R. 1993. Resveratrol production as a part of

the hypersensitive-like response of grapevine cells to an elicitor from Trichoderma viride. New Phytologist 124: 455-463.

De Palma, M., Salzano, M., Villano, C., Aversano, R., Lorito, M., Ruocco, M., et al. 2019. Transcriptome reprogramming, epigenetic modifications and alternative splicing orchestrate the tomato root response to the beneficial fungus Trichoderma harzianum. Horticulture Research 6(5): 1-15.

Evans, K, Trudgill, D. L., and Webster, J. M. 1993. Plant parasitic nematodes in temperate agriculture. pp. 648. Cambridge, UK: University Press.

Galano, C. D., Gapasin, R. M., and Lim, J. L. 1996. Efficacy of Paecilomyces lilacinus isolates for the control of root-knot nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) in sweet potato. Annals of Tropical Research 18: 4-12.

Gortari, M. C., and Hours, R. A. 2008. Fungal chitinases and their biological role in the antagonism onto nematode eggs.

Mycological Progress 7(4): 221-238.

Hewezi, T., Pantalone, V., Bennett, M., Stewart, C. N., and Burch-Smith, T. M. 2018. Phytopathogen-induced changes to plant methylomes. Plant Cell Reports 37: 17-23.

Jones, J. T., Haegeman, A., Danchin, E. G., Gaur, H. S., Helder, J., Jones, M. G., et al. 2013. Top 10 plant-parasitic nematodes

in molecular plant pathology. Molecular Plant Pathology 14(9): 946-961.

Khun-in, A., Sukhakul, S., Chamswarng, C., Tangkijchote, P., and Sasnarukkit, A. 2015. Culture filtrate of Pleurotus ostreatus

isolate Poa3 effect on egg mass hatching and juvenile 2 of Meloidogyne incognita and its potential for biological control.

Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 21(1): 46-54.

Manzanilla-Lopez, R. H., Kenneth, E., and Bridge, J. 2004. Plant diseases caused by nematodes. In Nematology-advances and perspectives. Volume II: Nematode management and utilization, Z. X. Chen, S. Y. Chen, and D. W. Dickson, eds.

pp. 637-716. Cambridge, UK: CABI Publishing.

Martínez-Medina, A., Fernandez, I., Lok, G. B., Pozo, M. J., Pieterse, C. M., and Van Wees, S. C. 2017. Shifting from priming of salicylic acid-to jasmonic acid-regulated defences by Trichoderma protects tomato against the root knot nematode Meloidogyne incognita. New Phytologist 213: 1363-1377.

Perry, R. N., and Starr, J. L. 2009. Root-knot nematodes. London, UK: CABI International.

Poveda, J., Abril-Urias, P., and Escobar, C. 2020. Biological control of plant-parasitic nematodes by filamentous fungi inducers of resistance: Trichoderma, mycorrhizal and endophytic fungi. Frontiers in Microbiology 11(992): 1-14.

Ravichandra, N. G. 2010. Methods and techniques in plant nematology. Delhi, India: PHI Learning Pvt. Ltd.

Sahebani, N., and Hadavi, N. 2008. Biological control of the root-knot nematode Meloidogyne javanica by Trichoderma harzianum. Soil Biology and Biochemistry 40(8): 2016-2020.

Sharon, E., Bar-Eyal, M., Chet, I., Herrera-Estrella, A., Kleifeld, O., and Spiegel, Y. 2001. Biological control of the root-knot nematode Meloidogyne javanica by Trichoderma harzianum. Phytopathology 91(7): 687-693.

Sharon, E., Chet, I., Viterbo, A., Bar-Eyal, M., Nagan, H., Samuels, G. J., and Spiegel, Y. 2007. Parasitism of Trichoderma on Meloidogyne javanica and role of the gelatinous matrix. European Journal of Plant Pathology 118(3): 247-258.

Suarez, B., Rey, M., Castillo, P., Monte, E., and Llobell, A. 2004. Isolation and characterization of PRA1, a trypsin-like protease from the biocontrol agent Trichoderma harzianum CECT 2413 displaying nematicidal activity. Applied Microbiology and Biotechnology 65(1): 46-55.

Sun, M. H., Gao, L., Shi, Y. X., Li, B. J., and Liu, X. Z. 2006. Fungi and actinomycetes associated with Meloidogyne spp. eggs and females in China and their biocontrol potential. Journal of Invertebrate Pathology 93(1): 22-28.

Wheeler, T. A., Siders, K. T., Anderson, M. G., Russell, S. A., Woodward, J. E., and Mullinix. B. G. 2014. Management of Meloidogyne incognita with chemicals and cultivars in cotton in a Semi-Arid environment. Journal of Nematology 46(2): 101-107.

Williason, V. M., and Hussey, R. S. 1996. Nematode pathogenesis and resistance in plants. Plant Cell 8(10): 1735-1745.

Zhang, S., Gan, Y., Xu, B., and Xue, Y. 2014. The parasitic and lethal effects of Trichoderma longibrachiatum against Heterodera avenae. Biological Pest Control 72: 1-8.