ผลของปริมาณธาตุอาหารในสูตรอาหารกึ่งแข็ง MS ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระ ของต้นพรมมิในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ศศิธร พินภิรมย์
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช

บทคัดย่อ

         พรรณไม้น้ำพรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น อัลคาลอยด์ (alkaloid) ไกลโคไซด์ (glycoside) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และซาโปนิน (saponin) ซึ่งซาโปนินเป็นสารประกอบหลักที่พบได้ในต้นพรมมิ การศึกษาผลของอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่ปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ ¼ MS, ½ MS, MS และ 2 MS ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในชิ้นเนื้อเยื่อต้นพรมมิ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า สูตรอาหาร ¼ MS มีการเจริญเติบโตของชิ้นเนื้อเยื่อดีที่สุด โดยมีความสูงของชิ้นเนื้อเยื่อเท่ากับ 45.50 มิลลิเมตร/ชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวนใบเท่ากับ 18.15 ใบ/ชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวนข้อเท่ากับ 8.73 ข้อ/ชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวนรากเท่ากับ 6.53 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ และมีน้ำหนักสด-แห้งมากที่สุด (P<0.05)
มีค่าเท่ากับ 0.1837 กรัมน้ำหนักสด/ชิ้นเนื้อเยื่อ และ 0.0358 กรัมน้ำหนักแห้ง/ชิ้นเนื้อเยื่อ ตามลำดับ แต่จำนวนยอดของชิ้นเนื้อเยื่อไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05) ผลจากการศึกษาความสามารถในการยับยั้งสารต้านอนุมูลอิสระในชิ้นเนื้อเยื่อพรมมิ แสดงให้เห็นว่าในสูตรอาหาร ¼ MS ส่งผลให้มีปริมาณของ TPC, TFC และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS มีค่ามากที่สุด (19.32 µg gallic/g, 43.89 mg luteolin/g และ 88.28% ตามลำดับ) ส่วนปริมาณ
ของซาโปนินพบว่า สูตรอาหารในกลุ่มควบคุม (MS) มีปริมาณของซาโปนินสูงที่สุด เท่ากับ 24,666.81 mg saponin/g
ส่วนการยับยั้งด้วยวิธี DPPH พบว่าความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาญชัย สาดแสงจันทร์. 2556. พรมมิสมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 13(4): 554-560.
Assis, K. C. D., Pereira, F. D., Cabral, J. S. R., Silva, F. G., Silva, J. W., and Santos, S. C. D. 2012. In vitro cultivation of Anacardium othonianum Rizz.: effects of salt concentration and culture medium volume. Acta Scientiarum Agronomy 34: 77-83.
Baque, M. A., Lee, E. J., and Paek, K. Y. 2010. Medium salt strength induced changes in growth, physiology and secondary metabolite content in adventitious roots of Morinda citrifolia: the role of antioxidant enzymes and phenylalanine ammonia lyase. Plant Cell Reports 29: 685-694.
DalCorso G., Manara, A., Piasentin, S., and Furini, A. 2014. Nutrient metal elements in plants. Metallomics 10(6): 1770-1788.
Devendra, P. Shankar, S. Preeti, B., Santanu, B., Gajanan, D., and Rupesh, D. 2018. Brahmi (Bacopa monnieri) as functional food ingredient in food processing industry. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7(3): 189-194.
Gohil, K. J., and Patel, J. A. 2010. A review on Bacopa monniera: Current research and future prospects. International Journal of Green Pharmacy 4(1): 1-9.
Guerriero, G., Berni, R., Sanchez, J. A. M., Apone, F., Salam, E. M. A., Qahtan, A. A., Alatar, A. A., Cantini, C., Cai, G., Hausmanet, J. F., et al. 2018. Production of Plant Secondary Metabolites: Examples, Tips and Suggestions for Biotechnologists. Genes 9 (6): 1-22.
Hussain, A., Qarshi, I. A., Nazir, H., and Ullah, I. 2012. Plant tissue culture: Current status and opportunities. In Recent Advances in Plant in vitro Culture, A. Leva, and L. Rinaldi, eds. pp. 1-28. ISBN: 978-953-51-0787-3, DOI: 10.5772/52760.
Lim, Y. Y., and Murtijaya, Y. 2007. Antioxidant properties of Phyllanthus amarus extracts as affected by different drying methods.
LWT - Food Science and Technology 40: 1664-1669.
Mathew, J., Paul, J., Nandhu, M. S., and Paulose, C. S. 2010. Bacopa monnieri and Bacoside-A for ameliorating epilepsy associated behavioral deficits. Fitoterapia 81: 315-322.
McCauley, A., Jones, C., and Jacobsen, J. 2011. Plant nutrient functions and deficiency and toxicity symptoms. Nutrient Management Module 9: 1-16.
Monfort, L. E. F., Bertolucci, S. K. V., Lima, A. F., Carvalho, A. A., Mohammed, A., Blank, A. F., and Pinto, J. E. B. P. 2018. Effects of plant growth regulators, different culture media and strength MS on production of volatile fraction composition in shoot cultures of Ocimum basilicum. Industrial Crops and Products 116: 231-239.
Murashige, T., and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15: 473-497.
Murthy, H. N., Lee, E. J., and Paek, K. Y. 2014. Production of secondary metabolites from cell and organ cultures: strategies and approaches for biomass improvement and metabolite accumulation. Plant Cell Tissue and Organ Culture 118: 1–16.
Nilsson, J., Pillai, D., Onning, G., Persson, C., Nilsson, A., and Akesson, B. 2005. Comparison of the 2,29-azinobis-3-ethylbenzotiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) methods to assess the total antioxidant capacity in extracts of fruit and vegetables. Molecular Nutrition & Food Research 49: 239-246.
Pushkar, G., Pushkar, B., and Sivabalan, R. 2015. A review on major bioactivities of Bacopa monnieri. Annals of Applied Bio-Sciences 2(2): 1-11.
Rao, S. R., and Ravishankar, G. A. 2002. Plant cell cultures: Chemical factories of secondary metabolites. Biotechnology Advances 20: 101-153.
Saad, A. I. M., and Elshahed, A. M. 2012. Plant tissue culture media. In Recent Advances in Plant in vitro Culture, A. Leva, and L. Rinaldi, eds. pp. 29-40. ISBN: 978-953-51-0787-3, DOI: 10.5772/52760.
Shirazi, O. U., Khattak, M. M. A. K., Shukri, N. A. M., and Anuar, M. N. N. 2014. Determination of total Phenolic, flavonoid content and free radical scavenging activities of common herbs and spices. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 3(3): 104-108.
Sivakumar, G., Yu, K. W., and Paek, K. Y. 2005. Production of biomass and ginsenisides from adventitious roots of Panax ginseng in bioreactor cultures. Engineering in Life Sciences 5(4): 333-342.
Sosa, M. D. L. M., Moroni, P., and Leary, N. O. A. 2018. Taxonomic revision of the genus Bacopa (Gratioleae, Plantaginaceae) in Argentina. Phytotaxa 336(1): 1-27.
Tewari, R. K., Kumar, P., and Sharma, P. N. 2007. Oxidative stress and antioxidant responses in young leaves of mulberry plants grown under nitrogen, phosphorus or potassium deficiency. Journal of Integrative Plant Biology 49(3): 313-322.
Thorpe, T. A. 2007. History of plant tissue culture. Molecular Biotechnology 37: 169-180.
Vador, N., Vador, B., and Hole, R. 2012. Simple spectrophotometric methods for standardizing Ayurvedic formulation.
Indian Journal of Phamaceutical Sciences 74(2): 161-163.
Wu, C. H., Dewir, Y. H., Hahn, E. J., and Paek, K. Y. 2006. Optimization of culturing conditions for the production of biomass and phenolics from adventitious roots of Echinacea angustifolia. Journal of Plant Biology 49(3): 193-199.