ประสิทธิภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ

Main Article Content

รัฐสิทธิ์ แซ่ลี้
พรหมมาศ คูหากาญจน์

บทคัดย่อ

          แบคทีเรียเอนโดไฟต์เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้ควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคพืชบางชนิดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้จุลินทรีย์ดังกล่าวเพื่อการผลิตพืชยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการมีชีวิตรอดและการคงประสิทธิภาพ จึงได้มีการนำแบคทีเรียเอนโดไฟต์สายพันธุ์ที่แยกได้จากมะเขือเทศ (SuRW02, SuRW01 และ LbRW03) และสายพันธุ์ที่แยกได้จากข้าว (Su2S217, SuR317, BaS417 และ BaR917) ซึ่งเคยมีรายงานว่าสามารถควบคุมเชื้อ Fusarium sp. และ Pyricularia sp. สาเหตุโรคพืชมาศึกษาความมีชีวิตรอด รวมถึงคุณสมบัติในการคงประสิทธิภาพเป็นจุลินทรีย์ปฎิปักษ์หลังการเก็บรักษาเป็นเวลานาน และนำไปทดสอบความเป็นปฏิปักษ์เพิ่มเติมด้วยวิธีเลี้ยงเชื้อร่วม โดยเชื้อสาเหตุโรคพืชมีดังนี้ คือ Furarium oxysporum, Colletotrichum capsici, Pythium sp. และ Pyriculraria sp. ผลการทดลองพบว่าทุกไอโซเลทยังมีชีวิตรอด และยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคอื่น ๆ ได้ เช่น ไอโซเลท LbRW03, SuRW01 และ SuRW02 ทีสามารถยับยั้ง F. oxysporum., Pyricularia sp. และ C. capsici ได้มากกว่า 50% ในขณะที่ไอโซเลทที่แยกได้จากข้าวมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชแบบจำเพาะเจาะจง ยกเว้น SuR317 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Pyricularia sp., C. capsici, Pythium และ F. oxysporum จากนั้นศึกษาลำดับนิวคลิโอไทด์ยีน 16s rRNA ของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ไอโซเลท BaR917 และ SuRw02 ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคข้าวและมะเขือเทศตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด คือ Bacillus sp. และ Sphingobacterium sp. ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aslam, Z., Yasir, M., Yoon, H. S., Jeon, C. O., and Chung, Y. R. 2013. Diversity of the bacterial community in the rice rhizosphere managed under conventional and no-tillage practices. Journal of Microbiology 51(6): 747-756.
Changmuang, T., Sikhao, P., and Koohakan, P. 2017. Isolation and screening of endophytic bacteria against rice blast pathogen. International Journal of Agricultural Technology 13(7.1): 1231-1244.
Clavaud, C., Aimanianda, V., and Latge, J. P. 2009. Organization of fungal, oomycete and lichen (1,3)-β-glucans. In Chemistry, Biochemistry, and Biology of 1-3 Beta Glucans and Related Polysaccharides, A, Bacic., G. Fincher, and B. Stone. eds.
pp. 387-424. Australia: Academic Press.


Durairaj, K., Velmurugan, P., Park, J. H., Chang, W. S., Park, Y. J., Senthilkumar, P., Choi, K. M., Lee, J. H., and Oh, B. T. 2018.
An investigation of biocontrol Activity Pseudomonas and Bacillus strains against Panax ginseng root rot fungal phytopathogens. Biological Control 125: 138-146.
Feltham, R. K. A., Power, A. K., Pell, P. A., and Sneath, P. H. A. 1978. A simple method for storage of bacteria at - 76°C.
Journal of Applied Bacteriology 44(2): 313-316.
Food and Agriculture Organization (FAO). 2009. How to feed the world in 2050. http://www.ricethailand.go.th/ rkb3/title-index.php-file=content.php&id=74.html (October 2019).
Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., and Toulmin, C. 2010. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science 327: 812-818.
Patel, P., Shah, R., Joshi, B., and Ramar, K. 2018. Molecular identification and biocontrol activity of sugarcane rhizosphere bacteria against red rot pathogen Colletotrichum falcatum. Biotechnology Reports (21): e00317.
Prasom, P., Sikhao, P., and Koohakan, P. 2017. In vitro study of endophytic bacteria isolated from tomato plant against Fusarium oxysporum. International Journal of Agricultural Technology 13(7.1): 1217-1230.
Rosenblueth, M., and Martínez-Romero, E. 2006. Bacterial endophytes and their interactions with hosts. Molecular Plant-Microbe Interactions 19(8): 827-837.
Senthilkumar, M., Swarnalakshmi, K., Govindasamy, V., Lee, Y. K., and Annapurna, K. 2008. Biocontrol potential of soybean bacterial endophytes against charcoal rot fungus, Rhizoctonia bataticola. Current Microbiology 58(4): 288-293.
Shafi, J., Mingshan, J., Zhiqiu, Q., Xiuwei, L., Zumin, G., Xinghai, L., Yang, Z., Peiwen, Q., Hongzhe, T., Wunan, C., and Kai, W. 2017. Optimization of Bacillus aerius strain JS-786 cell dry mass and its antifungal activity against Botrytis cinerea using response surface methodology. Archives of Biological Sciences 69: 469-480.
Sturz, A. J., Christie, B. R., Matheson, B. G., Arsenault, W. J., and Buchanan, N. A. 1999. Endophytic bacterial communities in the periderm of potato tubers and their potential to improve resistance to soil-borne plant pathogens. Plant Pathology 48(3):
360-369.
Sunar, K., Dey, P., Chakraborty, U., and Chakraborty, B. 2013. Biocontrol efficacy and plant growth promoting activity of Bacillus altitudinis isolated from Darjeeling hills, India. Journal of Basic Microbiology 55(1): 91-104.
Wang, H., Wen, K., Zhao, X., Wang, X., Li, A., and Hong, H. 2009. The inhibitory activity of endophytic Bacillus sp. strain CHM1 against plant pathogenic fungi and its plant growth-promoting effect. Crop Protection 28(8): 634-639.
Wilson, K. 1990. Preparation of genomic DNA from bacteria. In Current Protocols in Molecular Biology, F. M. Ausubel, R. Brent, R. E. Kingston, D. Moore, J. G. Seidman, J. A. Smith, and K. Struhl. eds. New York: John Wiley & Sons Incorporation.
Zhao, Z., Wang, Q., Wang, K., Brian, K., Liu, C., and Gu, Y. 2010. Study of the antifungal activity of Bacillus vallismortis ZZ185 in vitro and identification of its antifungal components. Bioresource Technology 101(1): 292-297.